-->
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 29


လူငယ္ႏွင့္ Marketing

လူငယ္ႏွင့္ Marketing Google

လူငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္ေရြးခ်ယ္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္ ျပီးေသာအခါ လူငယ္ႏွင့္ လူႀကီးမိဘမ်ား အေနျဖင့္ ပညာ ဆက္လက္သင္ၾကားရန္ တကၠသိုလ္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား ရွိတတ္သည္။ ဤသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ႏွင့္ ပက္သက္၍ လံုေလာက္စြာ နားလည္မႈ မရွိျခင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း အတြက္ ျပတ္သားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မခ်ႏိုုင္ေသးျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ၾကသည္။


ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူငယ္မ်ားၾကားတြင္ သင္ယူခဲ့သည့္ဘာသာရပ္ ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္အကိုင္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ၾကားတြင္ ဆက္စပ္မႈမရွိျခင္း နွင့္ ကိုယ္တိုင္စိတ္ပါဝင္စားမႈ မရွိသည့္ အလုပ္အကိုင္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ လုုပ္ကိုုင္ေနရျခင္းမ်ား ေတြ႕ ၾကံဳရတတ္ၾကၿပီး စိတ္ပါဝင္စားသည့္ နယ္ပယ္မ်ားသို႔ သြားမည္ဆိုပါကလည္း ပညာေရးအရည္အခ်င္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္းမ်ား အစရွိသည့္ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ ၾကံဳရတတ္ၾကသည္။

Macintosh HD:Users:snow:Desktop:Screen Shot 2019-07-29 at 9.53.56 PM.png

 

Marketing နယ္ပယ္တြင္ လုပ္ကိုင္မည္ဆိုလၽွင္...

Marketing ဆိုသည့္စကား လူငယ္မ်ားၾကားတြင္ ေရပန္းစားလာသည္ႏွင့္အမွ် လူငယ္ႏွင့္ မိဘမ်ားၾကားတြင္ Marketing ၏ အေရးပါပံုမ်ား ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို စိတ္ဝင္တစား သိရွိခ်င္ၾကလာသည္။ Marketing နယ္ပယ္သည္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေရရွည္ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာရပ္တစ္ခုု ျဖစ္နိုုင္သလား၊ Marketing တြင္ တျခားဘာအခန္းက႑ေတြ ပါဝင္လဲ၊ ကိုယ္နဲ႔ ကိုက္ညီ လိုက္ဖက္မႈ ရွိရဲ႕လား အစရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ား သိရွိိခ်င္လာၾကသည္။


ထိုေမးခြန္းမ်ားအျပင္ Marketing ၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား၊ Marketers မ်ားတြင္ရွိသည့္ အေနအထိုင္၊ အမူအက်င့္မ်ား၊ Marketing နယ္ပယ္ရွိ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ကို Marketing နယ္ပယ္တြင္ ဦးေဆာင္ ေအာင္ျမင္ေနၾကေသာ ဦးျမင့္ေဇာ္၊ Managing Director of Ayawaddy Bank ႏွင့္ ေဒၚလင္းလင္းတင္ထြန္း၊ Managing Director of Mango Marketing Services မွ ၂၀၁၉၊ ဩဂုတ္လ၊ ၁၀ ရက္ေန႔ (စေနေန႔) တြင္ EDGE ပညာေရးစကားဝိုင္းတြင္ ေဆြေႏြးသြားသည္။


ထို႔အျပင္ ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္္မ်ား အေနျဖင့္ အလုပ္စဝင္ကာစ လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ ပိုုပိုုေအာင္ျမင္ေစရန္ ပညာေရးအျပင္ တျခားျဖည့္ဆည္းလိုေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ Marketing နယ္ပယ္တြင ္ေအာင္ျမင္ေစေသာ ေအာင္ျမင္မႈ ေသာ့ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားသည္။

Recording Studios (အသံဖမ္းစတူဒီယိုမ်ား(၅၇)ကုိရွာရန္ႏွိပ္ပါ။)

Macintosh HD:Users:snow:Desktop:images.jpeg

 

Marketing ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတအေထြေထြ

Marketing ကို စာေရးဆရာမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွ အဓိပၸါယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြင့္ဆိုၾကသည္။ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ Marketing ဌာန သည္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုုင္မ်ားအား ေရာက္ေအာက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားစြာေပးရသည့္ ဌာနလည္းျဖစ္သည္။ Marketing သည္ customer မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၾကားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥအဝဝ ကိုု ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။ ကေလးမ်ားကိုု ေျပာျပသည့္အခါ အသံုးျပဳသည့္စကားႏွင့္ လူႀကီးမ်ားကိုု ေျပာဆိုရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ စကားအေျပာအဆို ဟန္အမူအရာ ကြာသကဲ့သို႔ Marketing သည္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေျပာလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို targeted customers မ်ားဆီသို႔ ထိထိမိမိေရာက္သြားေစရန္ ထိမိေသာ စကားအသံုးအႏႈံးမ်ား၊ ထိမိေသာ ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ Marketers မ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို customer မ်ားဝယ္ေစရန္၊ နာမည္ႀကီး ေအာင္ျမင္ေသာ Brands မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ရေသာသူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ Marketing သည္ စီးပြားေရးေလာကတြင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ မ်က္ႏွာစာအျဖစ္ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ားကို အခ်ိန္ကိုက္ သိရွိရန္၊ customer မ်ားအား Brand မ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကို ဆြဲေဆာင္၊ အသိေပး ရေနေသာ ဌာနတစ္ခုဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

Macintosh HD:Users:snow:Desktop:25-Best-Creative-Marketing-Ideas-for-Any-Business-in-2018.png

 

Marketing ၏ အခန္းက႑မ်ား

Marketing ၏ အခန္းက႑သည္ ကုမၸဏီႏွင့္ customer ၾကားတြင္ရွိသည့္ တံတားတစ္စင္းအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေနရျခင္းမွစ၍ ကုမၸဏီတစ္ခုလံုး၏ ဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအားလံုး ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရသည္အထိ က်ယ္ျပန္႔ႏိုင္သည္။ Marketing လုပ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏိုင္သည္။ တခ်ိဳ႕မွာ နာမည္ႀကီး ေက်ာ္ၾကားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိၿပီး တခ်ိဳ႕မွာ လိုခ်င္စိတ္ျဖစ္ေပၚရန္၊ စိတ္ဝင္စားေစရန္၊ ပစၥည္းဝယ္ရန္၊ အစဥ္အျမဲ ဆက္လက္ဝယ္ယူရန္၊ ကိုယ့္ပစၥည္းကို ေထာက္ခံေၾကညာေပးရန္အထိ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားလည္းရွိတတ္ၾကသည္။ Marketing တြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ Marketing သီအိုရီမ်ားစြာ ေလ့လာႏိုင္ၿပီး Marketing theory မ်ားျဖစ္ေသာ STP (Segmeting, Targeting, Positioning) ႏွင့္ Marketing Mix 4Ps, 7Ps ဆိုသည္မွာလည္း Marketing ဘာသာရပ္ကို စိတ္ဝင္စားေနသည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ စိတ္ဝင္တစားေလ့လာသင့္သည့္ Theory မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စနစ္တက် ေလ့လာရန္အၾကံေပးလိုသည္။ Marketing ကို လူအမ်ားမွ ပံုမွန္အားျဖင့္ လူတို႔၏ အျမင္အာရံုႏွင့္ အၾကားအာရံုတို႔မွ ဆက္သြယ္ျခင္းျဖစ္ေသာ ရုပ္ျမင္သံၾကား ဗီဒီယိုမ်ား၊ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားသာ သတိထားမိၾကသည္။ Marketing ကိုု စိတ္ဝင္စားေနသည့္ စာဖတ္သူမ်ားအား ေနာက္ထပ္ထပ္မံ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ဗဟုသုတ မွ်ေဝသည့္ အေနျဖင့္ Marketers မ်ားသည္ Marketing ကိုအျမင္အာရံုႏွင့္ အၾကားအာရံု သာမက လူတို႔၏ အာရံု ငါးပါးလံုးကို အသံုးျပဳ၍ ဆြဲေဆာင္တတ္ၾကသည္။ ေကာ္ဖီဆိုင္မွ ေကာ္ဖီေသာက္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာရန္ ေကာ္ဖီနံ႔ ေမႊးေမႊးမ်ား ေဟာ္တယ္ႀကီးမ်ားတြင္ ရေလ့ရွိေသာ အေမႊးအနံ႔မ်ားသည္လည္း Marketing ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။

Macintosh HD:Users:snow:Desktop:skill.jpg

 

Marketing ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္

ဘြဲ႕ရကာစ လူငယ္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပညာေရးမ်ား သင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တကယ့္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္ေသာအခါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ေတြ႕ရတတ္သည္။ အင္တာဗ်ဴးမ်ားအရ အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ အေျခခံလိုအပ္သည့္ Computer ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ ျဖစ္ေသာ Excel, Powerpoint ႏွင့္ Word၊ Presentation ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား၊ အစီရင္ခံစာ Report မ်ား စနစ္တက် ေရးသားတတ္သည့္ အရည္အခ်င္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိတတ္သည္ဟုေျဖဆိုထားသည္။ ထို႔အျပင္ စနစ္တက် အီးေမးလ္ပို႔တတ္ျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑အျဖစ္ ပါဝင္သည္။ ဘာသာစကား တတ္ကြ်မ္းမႈသည္လည္း အလုပ္ခန္္ ့ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာရသည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ရေသာေၾကာင့္ ျမန္မာတြင္ အဓိကအေနျဖင့္ အဂၤလိပ္စာ၊ တရုတ္၊ ႏွင့္ ဂ်ပန္ ဘာသာစကားမ်ား တတ္ေျမာက္ျခင္းသည္လည္း အလုပ္ေလွ်ာက္ရာတြင္ အားသာခ်က္တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည္။


လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္စတင္လုပ္ကိုင္မည္ ဆိုပါက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပင္ဆင္မႈမ်ားလည္း လုပ္ထားသင့္သည္။ အလုပ္စတင္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ဖိအားမ်ား၊ အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပႆနာမ်ား၊ သတ္မွတ္ထားခ်ိန္တြင္ အလုပ္မၿပီးေျမာက္ႏိုင္မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။ ၎ကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ားသည္ အလုပ္စတင္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား မလုပ္မိေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ကိုယ့္ ပင္ကိုယ္သဘာဝ၊ အထင္အျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္လုပ္ကိုင္ရသည့္ အလုပ္အကိုင္သည္ ကြဲလြဲကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

Macintosh HD:Users:snow:Desktop:Time-management-1.png

 


ထို႔ေၾကာင့္ Marketing ဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ Marketers မ်ား၏ သေဘာသဘာဝ၊ အမူအက်င့္မ်ားကို သိရွိနားလည္ေစရန္ ထပ္မံ မၽွေဝေပးလိုသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ Marketers မ်ားသည္ အေကာင္းျမင္တတ္ၿပီး စကားေျပာဆိုရာတြင္လည္း တစ္ဖက္လူစိတ္ဝင္စားေအာင္ ေျပာဆိုတတ္ၾကသည္။ လူအုပ္စုမ်ားၾကားတြင္ ရဲရင့္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ကိစၥအဝဝကို ေလ့လာစူးစမ္းခ်င္စိတ္မ်ား ရွိတတ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ နယ္ပယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ရွိသည့္ သေဘာသဘာဝမ်ားႏွင့္ ကိုယ္၏ အေလ့အထမ်ား လိုက္ဖက္ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ သိထားျခင္းသည္လည္း လူငယ္တို႔အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု ထင္ျမင္သည္။ သို႔ေသာ္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္စိတ္ဝင္စားတတ္ကြ်မ္းသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အာရံုစူးစိုက္ ေလၽွာက္လမ္းျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ္လည္း တျခားနယ္ပယ္မ်ားအေပၚတြင္ ဗဟုသုတမ်ားစြာရွိမႈသည္လည္း ေရရွည္ကိုယ္ေလၽွာက္လမ္းသည့္နယ္ပယ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိျခင္းမရရွိျခင္းႏွင့္ မ်ားစြာသက္ဆိုင္သြားႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Marketing စိတ္ဝင္စားသည္း လူငယ္မ်ားအား Marketing ဆိုင္ရာပညာေရးအျပင္ Accounting, HR, Management အစရွိသည့္ ပညာရပ္မ်ားကိုလည္း ဗဟုသုတအေနျဖင့္ အေလးထားေလ့လာသင့္သည္ဟု အၾကံေပးလိုသည္။

Myanmar Advertising Directory

Read times
Rate this item
(1 Vote)