-->


Marketing Plan ေရးဆြဲနည္း

Marketing Plan ေရးဆြဲနည္း google

Marketing plan သည္ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ရာတြင္ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ Marketing Plan ေရးဆြဲလ်င္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားေအာက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းစဥ္းစား ႏိုင္သည္။

 

(1) Executive Summary
(2
) Stiuational Analysis
(3
) Objectives
(4
) Strategy
(5
) Tactics
(6
) Action Plan
(7
)Control တို႕ျဖစ္ပါသည္။

(1) Executive Summary
ဘာေၾကာင့္ မိမိအစီအစဥ္ေတြကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေရးသင့္တာလည္းဆိုေတာ့ မိမိသည္ အထက္လူၾကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ အခ်ိန္ကို ၾကာျမင့္စြာ နားေထာင္လိုျခင္းမရွိေပ ။ထို႕ေၾကာင့္မိမိသည္ Plan တစ္ခုေရးဆြဲျပီး သည့္အခ်ိန္တြင္ အထက္အရာရွိမ်ားႏွင့္ မိမိႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မည့္ သူမ်ားအား အစီအေ၀းမ်ားတြင္ ရွင္းျပ ရန္အတြက္ အစီအစဥ္ကိုအက်ဥ္းခ်ံုး ေရးသားထားရပါမည္။ ထိုသို႔ေရးသားရာတြင္လည္း အဓိကသြားလိုသည့္ မိမိ target ကို ေပၚလြင္ေအာင္ေရးထားရန္လိုအပ္ေပသည္။
(2
) Stiuational Analysis 
ေစ်းကြက္မွာမိမိပစၥည္းသည္ ဘယ္အေျခအေနကိုေရာက္ေနလည္း၊ အခုမွထိုးေဖာက္ဖို႕ျပင္ဆင္ေနတာ လား၊ မိမိသည္ ဘယ္လိုအမ်ိဳးအစားကို ထိုးေဖာက္မွာလည္းအေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ရပါမည္။ ထိုအခ်င္းအရာတြင္ Marker Audit( Macro and Micro ) ျပဳလုပ္ရပါမယ္ ။ Market , product , competitors ,Distributor ,Pestle Analysis တို႕ျပဳလုပ္ရပါမည္။ထို႔ျပင္ မိမိထုတ္လုပ္မည့္ သို႕မဟုတ္ ေရာင္းခ်မည့္ပစၥည္း သည္ Who (ဘယ္သူေတြ သံုးတာလည္း ၊ ဘယ္လိုလူေတြ ၀ယ္တာလည္း ) Market ( ေစ်းကြက္ အတြင္ မိမိပစၥည္းနည္းတူ ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ ႏိုင္ဖို႕လြယ္လား) When ( ဘယ္အခ်ိန္ ေရာင္းမွာလည္း) Where ( ဘယ္ေနရာမွာ ေရာင္းမွာလည္း) product ( မိမိကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား က ဘာအမ်ိဳးအစားလည္း၊ ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳး ရွိလည္း ၊ useful ( မိမိ စၥည္းဟာ လူမ်ားစုတြက္ အသံုး၀င္တာလား၊ လူနည္းစုတြက္ အသံုး၀င္တာလား၊ မရွိမျဖစ္အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းလား၊ ဇိမ္ခံပစၥည္းလား) Formula ( ေစ်းကြက္ တြင္ မည္သို႕ထိုးေဖာက္ ဖို႕ျပင္ဆင္ထားသလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ထိုးေဖာက္မလည္း ၊ ဘယ္သူေတြကို အဓိကထား ေရာင္းခ်မွာလည္း၊ ဘယ္ေဒသမွာ ေရာင္းခ်မွာလည္းစသည္ျဖင့္ စဥ္းစားျပီး ။ Whole saleretail Modern Trade စသည္ျဖင့္ ဘယ္လိုျဖန္႕မွာလည္း၊ Profit ( အျမတ္ ဘယ္ေလာက္နဲ႕ သြားခ်င္တာလည္း ) CapitaL ( ဘယ္ေလာက္ရွိလည္း) စသည္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားရပါမည္။ pestle Analysis မွာ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္တတ္ ေသာ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး၊ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲ၊ လူေနမႈပံုစံ အေျပာင္းအလဲ ၊ေစ်းကြက္အေျပာင္း အလဲမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေခ်မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားရပါမည္။ 
(3) Objectives
လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ကိုင္ရာတြင္ မိမိtarget ကို ဘယ္အထိသြားခ်င္တာလည္း ၊ ဘယ္ေလာက္ဆိုရင္ ရပ္မွာလည္း စသည္ျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ေပးသည္။ မိမိသည္ ကုိယ္လိုခ်င္တဲ့ Target ေရာက္ေအာင္သြားရန္ KSF Issues ( Key Success Factor ) ေတြေရးေပးရပါမည္။ ထိုသို႕ သြားရာတြင္လည္း SMART ( specific , Measurable , Achievable , Realistic , Time ) ျဖစ္ရန္လိုအပ္ေပးသည္။

(4) Strategy 
ကိုယ္ ရည္မွန္းခ်က္က ဘယ္ကိုေရာက္ေအာင္သြားမွာလည္း ဆိုတဲ႕အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ ထိုသို႔ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ကို ဘယ္လိုနည္းဗ်ဴဟာ သံုးျပီး ေရာက္ေအာင္သြားမလဲဆိုတဲ့အခ်က္တစ္ခုပါ။ ထိုအခ်င္းအရာတြင္ မိမိကုန္ပစၥည္းသည္ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္လိ္ုအလြႊာ ၊အခ်ိန္အတိုင္းအတာ၊ ဘယ္လိုလူမိ်ဳး ၊ ဘယ္ေဒသစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားရပါသည္။ အလႊာအတန္းအစားအားလံုုး သံုးစြဲႏိုင္ေသာ ပစၥည္းျဖစ္လ်င္ ေကာင္းပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုသို႕ ျဖစ္ႏိုင္ရန္ လြန္စြာနည္းပါးေသာေၾကာင့္ အခ်က္အလက္ မ်ားကို အေသးစိတ္ေရးသြင္းရပါမည္။

(5) Tactics
နည္းပရိယာယ္ ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ Strategy ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျပီး လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ထိုသို႕႔ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး Plan B အေနနဲ႕ အေရးေပၚအေျခအေန အတြက္ အရံ ဆြဲထားရပါမည္ ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံ လြဲေခ်ာ္မႈရွိခဲ့လ်င္ ခ်က္ခ်င္းအစားထိုးေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရပါမည္။ ထို႕မွသာ plan ေခ်ာ္လ်င္ေတာင္ အနည္းငယ္သာ ဆံုးရွံဳး ႏိုင္ေခ် ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

(6) Action Plan
ဟုတ္ပါျပီ စဥ္းစားေတြးေခၚ Plan ဆြဲေနရံုနဲ႕ မျပီး ပါဘူး အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လုပ္ဆာင္မႈရွိမွပဲ လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာပါ ။ ထို႕ေၾကာင့္ Plan ဆြဲရာတြင္ ဘယ္အခ်ိန္ ဘာလုပ္မယ္ အတိအက် ေရးထားရန္ လုိအပ္ျပီး ဘယ္အခ်ိန္ ကို ဘယ္အတိုင္းအတာထိေရာက္ေအာင္သြားမွာလည္းဆိုသည့္အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲ ထားရပါမည္။ထိုမွသာ မိမိ တို႕ လုပ္ဆာင္သည့္ အတိုင္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

(7) Control 
Control
လုပ္ရာတြင္ မိမိ staff , Plan မ်ားအား ထိန္ခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ ထိုျပင္ Internal Control and Externals Control အေနနဲ႕ ႏွစ္ပိုင္း ခဲြျခားထားပါသည္။ ထိုControl ပိုင္းသည္လည္း လုပ္ငန္း တစ္ခုတြင္ အလြန္အေရးၾကီးေၾကာင္းကိုသိရွိထားရမည္။ မိမိတို႕Plan စျပီးလ်င္ မိမိသည္ အထက္လူၾကီးမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျပီး report ႏွင့္ result မ်ားအား ေသခ်ာေစာင့္ၾကည့္ ျပီး လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

Source: internet

Read times
Rate this item
(2 votes)