-->


ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ google

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဆိုတာ အျမဲတန္း စကားလံုးေတြကိုပဲ မွတ္ပံုတင္ျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။

သမရိုးက် ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဆိုရာမွာ စကားလံုးမ်ားသာမက ဒီဇိုင္းမ်ား၊ နံပါတ္မ်ား၊ ထုပ္ပိုးသည္႔ ပံုစံမ်ား၊ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား၊ သေကၤတမ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္ပါတယ္။

စကားလံုးမ်ားဆိုရာမွာ Apple, Coca-Cola, Sony, Nike

အမည္နာမေတြဆိုရာမွာ Ford, Hilton

ေၾကြးေၾကာ္သံေတြ ဆိုရာမွာ ‘Fly me’, ‘The King of Beers’

ရုပ္ပံုေတြဆိုရာမွာ The Star of Mercedes Benz

နံပါတ္ေတြဆိုရာမွာ The 4711 Cologne

စာလံုးေတြဆိုရာမွာ GM, FIAT, VW, KLM

ရုပ္ပံုဆိုရာမွာ Lacoste, တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

သမရိုးက်မဟုတ္တဲ႔ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကေတာ႔ အေရာင္၊ အသံ၊ ပံုသ႑ာန္၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ တို႔ကိုလည္း ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ပါတယ္။ အေရာင္ဆိုတာက Tiffany & Co. Tiffany Blue အျပာေရာင္၊ Cat Yellow (for Caterpillars)တို႔ကို မွတ္ပံုတင္ထားပါတယ္။ အသံဆိုတာက ‘ေအာက္အီအီးအြတ္’ ဆိုတဲ႔အသံ၊ Nokia’s Tune, Microsoftရဲ႕ Window Tune မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုသ႑ာန္ဆိုတာ Coca Cola Co.က ပုလင္းပံုသ႑ာန္ကို မွတ္ပံုတင္ထားပါတယ္။ Appleက သူရဲ႕စတိုးဆိုင္ အခင္အက်င္းကိုလည္း မွတ္ပံုတင္ထားပါတယ္။ ထူးျခားတဲ႔ အေဆာက္အအံုအျဖစ္ အေမရိကန္က Chrysler Building ကို မွတ္ပံုတင္ထားပါတယ္။

လႈပ္ရွားေနတဲ႔ ပံုအမွတ္အသားအျဖစ္ EUမွာ Lamborghini လႈပ္ရွားပံုရိပ္အျဖစ္ ကားတံခါးဖြင္႔ပံု နဲ႔ ပိတ္ပံုမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ထားပါတယ္။ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို လႊဲေျပာင္း၊ ေရာင္းခ်၊ ဆက္ခံခြင္႔လည္းရိွတယ္။ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္သူ တစ္ဦးတည္းကသာ ပိုင္ဆိုင္ အသံုးျပဳခြင္႔ ရိွပါတယ္။ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ပိုင္ဆိုင္သူက အျခားသူတစ္ဦးကို လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင္႔ ရိွပါတယ္။ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို ပိုင္သူထံမွ အေမြဆက္ခံခြင္႔လည္း ရိွပါတယ္။

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို အေမြရယူႏိုင္ေသာ ပစၥည္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔ မူလပိုင္ရွင္ ေသဆံုးေသာအခါ ၎ပိုင္ဆိုင္ သံုးစြဲေနေသာ ကုန္တံဆိပ္ကို ၎ရဲ႕ အေမြကို ဆက္ခံတဲ႔ သားသမီးအားလံုးက ရယူသံုးစြဲႏိုင္ခြင္႔ ရွိၾကပါတယ္။ ေဝပံုက် သံုးစြဲြႏိုင္ခြင္႔ မဟုတ္ပါ။ အေမြဆက္ခံသူမ်ား၏ အခြင္႔အေရးမွာ ညီတူညီမွ်သာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင႔္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အဆိုပါ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျဖင္႔ ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းကို ကုန္ထုတ္လုပ္သူအမည္ျဖင္႔ ေနရပ္ခြဲျခားလွ်က္ ကုန္ေရာင္းခ်ေသာ ဌာနမ်ားႏွင္႔ နယ္ပယ္တို႔ကို ပိုင္းျခားေဝငွၿပီး၊ အေမြဆိုင္အခ်င္းခ်င္း ပဋိညဥ္ျပဳလုပ္ စီမံခန္႔ခြဲ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ မၾကာမီ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ ျပဌာန္းေတာ႔မွာျဖစ္လို႔ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအေၾကာင္းကို ေလ႔လာသိရိွထားသင္႔ပါတယ္။


Source; ခင္ေမာင္ခ်ိဳ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)

Myanmar Advertising Directory

Read times
Rate this item
(2 votes)