-->


တည္ေနရာ ေထာက္လွန္းေရးဟာ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳကို ပိုမိုႂကြယ္၀ေစသည္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့?

ယေန႔အခါမွာ ေဖာက္သည္ေကာင္းတစ္ေယာက္၏ အေတြ႕အၾကံဳကိုေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ ဒီဂ်စ္တယ္ေခတ္ႀကီးတြင္ပထမဦးစားေပး အမွတ္တစ္ခုျဖစ္လာသည္။အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ရွာေဖြရန္၊ဆြဲေဆာင္ရန္ႏွင့္ သံုးစြဲသူထံ အခ်ိန္မွီ ေနရာမွန္ေရာက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။သို႔ေသာ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ၿပီး နားလည္ရမည္၊ သံုးေနသည့္အခ်ိန္တြင္အခ်က္အလက္မ်ားကို အခက္အခဲမရွိရန္လိုအပ္ျပန္ေသးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေျမပံုႏွင့္တည္ေနရာေထာက္ပံ့သူHEREသာမကThe Drumႏွင့္ပါအတူလက္တြဲၿပီး တည္ေနရာျပရန္ႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုအသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။စက္မႈလုပ္ငန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေျမပံုမ်ားေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ဒါဟာ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ၿပီး ပိုမိုေအာင္ျမင္ေစႏိုင္သည့္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားျဖစ္သည္။

အေမရိကားမွ HERE၏နည္းပညာေခါင္းေဆာင္ Jason Bettinger က"တည္ေနရာေထာက္လွန္းေရးပါ ေပါင္းစည္းျခင္းဟာ လုပ္ငန္းကိုပိုမိုလည္ပတ္ေစၿပီး လက္လီဆိုင္ခြဲမ်ားမွအခ်က္အလက္မ်ား၊ပို႔ေဆာင္သူမ်ား၏စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳတိုးတက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေစသည္၊ဒါမ်ိဳးယခင္ကရႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။" ဟုေျပာၾကားသည္။

 

Luxury Escapes lab မွ အာရံုခံကိရိယာမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ကိုယ္ပိုင္အားလပ္ရက္မ်ားကို အၾကံဳျပဳခ်က္မ်ားေပးျခင္း

 

whitepaper တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ -

တည္ေနရာအခ်က္အလက္မတိမက်ျဖစ္ျခင္းကိုေက်ာ္လႊား

၎၏ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္အသုံး၀င္မႈရွိေသာ္လည္းတည္ေနရာေဒတာမ်ားသည္တစ္ခါတစ္ရံမတိက်ႏိုင္သည့္အတြက္အခ်ိဳ႕ေစ်းကြက္ေၾကျငာသူမ်ားကေၾကာ္ျငာ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုတိုင္းတာရန္ႏွင့္၎တို႔၏ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးအသုံးစရိတ္ကိုဆုံးျဖတ္ရန္၎ကိုအားထားရန္တြန႔္ဆုတ္ေနၾကသည္။ စာ႐ြက္စာတမ္းကေစ်းကြက္သမားမ်ားသည္အခ်က္အလက္မ်ား၏အရည္အေသြးကိုစစ္ေဆးရန္၊ အရင္းအျမစ္၊ ဘယ္ေလာက္မၾကာခဏအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၏အတိမ္အနက္ကိုေလ့လာရန္ႏွင့္ geofences ကိုအသုံးျပဳလိုေသာလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအတြက္ - အထူးသျဖင့္အေဆာက္အ ဦး ၏ပုံစံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုစစ္ေဆးသင့္သည္ကိုအႀကံျပဳၾကသည္။

အခ်က္အလက္စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား

တည္ေနရာေဒတာအမွတ္တံဆိပ္မ်ားအတြက္အသစ္ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ာ
းအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုတင္ျပႏိုင္ပါတယ္ဒါေပမယ့္တစ္ခုတည္းေသာတည္ေနရာပလက္ေဖာင္းပရိသတ္မ်ားႏွင့္ေစ်းကြက္မ်ား၏တိက်ေသာအျမင္ဖန္တီးႏိုင္မွသာ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ပါမည္။

Thewhitepaperသည္တည္ေနရာနည္းပညာ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္စြမ္းရည္မ်ားအေၾကာင္းပိုမိုေလ့လာရန္အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေစသည္။ ပရိသတ္ကအမွတ္တံဆိပ္အသစ္မ်ားကိုနားလည္ရန္၊ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကို ဦး တည္ျခင္းႏွင့္အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေစရန္သို႔မဟုတ္ ၀ ယ္ျခင္းအေတြ႕အႀကဳံတိုးတက္ရန္ရွာေဖြေနသည့္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအတြက္ရႏိုင္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားကိုစာရင္းျပဳစုထားရပါမည္။

ပိုေကာင္းတဲ့ေဖာက္သည္အေတြ႕အႀကဳံမ်ား

တည္ေနရာေထာက္လွမ္းေရးသည္ေဖာက္သည္မ်ား၏အေတြ႕အႀကဳံကိုပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္လည္းအသုံးျပဳႏိုင္သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္သစၥာရွိမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္အသုံးျပဳသူမွထိုအမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကိုပိုမိုနက္ရႈိင္းေစသည္။ အဆိုပါ whitepaper ေၾကာင့္ေခ်ာေမြ႕စြာဝယ္ယူႏိုင္ၿပီးအေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္စိတ္ႀကိဳက္ပ႐ိုမိုးရွင္းမ်ားရဖို႔ဘယ္လို ဦးေဆာင္လမ္းျပရသည္ကိုစူးစမ္းေလ့လာရမည္။

ေစ်းကြက္ႏွင့္ပရိသတ္ကိုထိုးထြင္းသိျမင္မႈ

တည္ေနရာေဒတာသည္ေစ်းကြက္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္ဒီဂ်စ္တယ္ႏွင့္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွေဖာက္သည္မ်ားအားထိေရာက္စြာပစ္မွတ္ထားႏိုင္သည္။ ဤ omnichannel ၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုထိေရာက္မႈရွိမရွိတိုင္းတာႏိုင္သည္။

လာမယ့္2019ႏွင့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ေဖာက္သည္၏စိတ္ခံစားမႈကိုျဖစ္ေပၚေစ႐ုံသာမကထိုစိတ္ခံစားမႈအတြက္အေျခအေနကိုလည္းနားလည္ရန္စြမ္းရည္သည္တည္ေနရာေထာက္လွမ္းေရးမွတစ္ဆင့္သိနိုင္သည္။ MediaLink ၏အမႈေဆာင္ဒုဥကၠ႒ Karl Spangenberg ကဤသို႔ရွင္းျပသည္ -“ အသိဉာဏ္ရွိတဲ့တည္ေနရာအေျချပဳေစ်းကြက္ဟာနီးကပ္စြာျဖစ္ေပၚလာျခင္းရဲ႕အရွိန္အဟုန္ကိုေက်ာ္လြန္ၿပီးတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေနသည္။ ကြၽႏ္ုပ္သည္စတိုးဆိုင္တည္ေနရာႏွင့္နီးေသာေၾကာင့္ေၾကာ္ျငာတစ္ခုသည္ကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ဟုဆိုလိုျခင္းမွာမွားယြင္းႏိုင္သည္။ တကယ္ေတာ့၊ ဒီသတင္းစကားဟာမသင့္ေတာ္ဘူးဆိုရင္အဆိုးျမင္တုံ႔ျပန္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တယ္၊ ဒါကအျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့စိတ္ခံစားမႈေတြကိုထုတ္လုပ္ဖို႔အေကာင္းဆုံးစီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္တယ္။

“ တည္ေနရာကိုအျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့စိတ္ခံစားမႈကိုေမာင္းႏွင္ေစတဲ့နည္းနဲ႔အသုံးျပဳျခင္းသည္မ်ိဳးဆက္သစ္ေၾကာ္ျငာေၾကာ္ျငာႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္ကိုတိုးတက္ေစတယ္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဆက္စပ္မႈဆိုင္ရာေၾကာ္ျငာကိုထုတ္လုပ္သည့္စိတ္ခံစားမႈမ်ားသည္ပိုမိုသက္ဆိုင္မႈရွိသည္ဟုသိရွိထားျခင္းကေၾကာ္ျငာရွင္၏ေဒၚလာအတြက္ပိုမိုေသာရလဒ္မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ "

ဤေဆာင္းပါးသည္ ကမ႓ာ၊ပစ္မွတ္ထားေသာတည္ေနရာ၊ပထဝီဆိုင္ရာေျမပံုတည္ေနရာ၊Whitepaper၊ေၾကျငာခ်က္မ်ား၊ထီထြင္ဖန္တီးမႈ၊ဒီဂ်စ္တယ္၊ဒီဂ်စ္တယ္ ေၾကာ္ျငာခ်က္၊ေဖာ္ေျဖေရး၊ေစ်းကြက္စီးပြားေရး၊မီဒီယာ၊လူမႈမီဒီယာ မ်ားကိုရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။

 

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

 

<<<Unicode>>>

 

 

တည်နေရာ ထောက်လှန်းရေးဟာ ဖောက်သည်များနှင့် အတွေ့အကြုံကို ပိုမိုကြွယ်ဝစေသည်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့?

ယနေ့အခါမှာ ဖောက်သည်ကောင်းတစ်ယောက်၏ အတွေ့အကြုံကိုထောက်ပံ့ခြင်းသည် ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ကြီးတွင်ပထမဦးစားပေး အမှတ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအနေဖြင့် ရှာဖွေရန်၊ဆွဲဆောင်ရန်နှင့် သုံးစွဲသူထံ အချိန်မှီ နေရာမှန်ရောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။သို့သော် အချက်အလက်များကို လွှမ်းမိုးနိုင်ပြီး နားလည်ရမည်၊ သုံးနေသည့်အချိန်တွင်အချက်အလက်များကို အခက်အခဲမရှိရန်လိုအပ်ပြန်သေးသည်။

ထို့ကြောင့် မြေပုံနှင့်တည်နေရာထောက်ပံ့သူHEREသာမကThe Drumနှင့်ပါအတူလက်တွဲပြီး တည်နေရာပြရန်နှင့် သုံးစွဲသူများ၏အတွေ့အကြုံများကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များနှင့် မြေပုံများရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ဒါဟာ ဖောက်သည်များနှင့်ပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေ့ပြီး ပိုမိုအောင်မြင်စေနိုင်သည့်မဟာဗျူဟာများဖြစ်သည်။

အမေရိကားမှ HERE၏နည်းပညာခေါင်းဆောင် Jason Bettinger က"တည်နေရာထောက်လှန်းရေးပါ ပေါင်းစည်းခြင်းဟာ လုပ်ငန်းကိုပိုမိုလည်ပတ်စေပြီး လက်လီဆိုင်ခွဲများမှအချက်အလက်များ၊ပို့ဆောင်သူများ၏စွမ်းရည်များနှင့် ဖောက်သည်များ၏ အတွေ့အကြုံတိုးတက်ခြင်းများဖြစ်စေသည်၊ဒါမျိုးယခင်ကရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။" ဟုပြောကြားသည်။

 

မော်တော်ယာဉ်အသစ်သည် ဘယ်လောက်ထိကုန်တင်နိုင်ကြောင်း ကုန်တင်ကားများ မျှော်စင်သဖွယ်ထပ်ခြင်းဖြင့် ကားမော်ဒယ်အသစ်ကို ကြော်ငြာနှင့်အတူပြသသည့် Volvo

 

whitepaper တွင်ဖော်ပြထားသောအဓိကအကြောင်းအရာများမှာ -

တည်နေရာအချက်အလက်မတိမကျဖြစ်ခြင်းကိုကျော်လွှား

၎င်း၏အောင်မြင်မှုနှင့်အသုံးဝင်မှုရှိသော်လည်းတည်နေရာဒေတာများသည်တစ်ခါတစ်ရံမတိကျနိုင်သည့်အတွက်အချို့ဈေးကွက်ကြေငြာသူများကကြော်ငြာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာရန်နှင့်၎င်းတို့၏ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးအသုံးစရိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်၎င်းကိုအားထားရန်တွန့်ဆုတ်နေကြသည်။ စာရွက်စာတမ်းကဈေးကွက်သမားများသည်အချက်အလက်များ၏အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးရန်၊ အရင်းအမြစ်၊ ဘယ်လောက်မကြာခဏအဆင့်မြှင့်တင်မှု၊ အချက်အလက်များ၏အတိမ်အနက်ကိုလေ့လာရန်နှင့် geofences ကိုအသုံးပြုလိုသောလက်လီရောင်းချသူများအတွက် - အထူးသဖြင့်အဆောက်အ ဦး ၏ပုံစံများနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးသင့်သည်ကိုအကြံပြုကြသည်။

အချက်အလက်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများ

တည်နေရာဒေတာအမှတ်တံဆိပ်များအတွက်အသစ်သောအခွင့်အလမ်းမျာ
းအမျိုးမျိုးကိုတင်ပြနိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်တစ်ခုတည်းသောတည်နေရာပလက်ဖောင်းပရိသတ်များနှင့်ဈေးကွက်များ၏တိကျသောအမြင်ဖန်တီးနိုင်မှသာ ထိုးဖောက်နိုင်ပါမည်။

Thewhitepaperသည်တည်နေရာနည်းပညာ၏ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်စွမ်းရည်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ပရိသတ်ကအမှတ်တံဆိပ်အသစ်များကိုနားလည်ရန်၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကို ဦး တည်ခြင်းနှင့်အရည်အချင်းပြည့်ဝစေရန်သို့မဟုတ် ၀ ယ်ခြင်းအတွေ့အကြုံတိုးတက်ရန်ရှာဖွေနေသည့်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ရနိုင်သောအခွင့်အရေးများကိုစာရင်းပြုစုထားရပါမည်။

ပိုကောင်းတဲ့ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံများ

တည်နေရာထောက်လှမ်းရေးသည်ဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်သစ္စာရှိမှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူမှထိုအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေသည်။ အဆိုပါ whitepaper ကြောင့်ချောမွေ့စွာဝယ်ယူနိုင်ပြီးအတွေ့အကြုံများနှင့်စိတ်ကြိုက်ပရိုမိုးရှင်းများရဖို့ဘယ်လို ဦးဆောင်လမ်းပြရသည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာရမည်။

ဈေးကွက်နှင့်ပရိသတ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှု

တည်နေရာဒေတာသည်ဈေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက်ဒီဂျစ်တယ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းများမှဖောက်သည်များအားထိရောက်စွာပစ်မှတ်ထားနိုင်သည်။ ဤ omnichannel ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုထိရောက်မှုရှိမရှိတိုင်းတာနိုင်သည်။

လာမယ့်2019နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ဖောက်သည်၏စိတ်ခံစားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေရုံသာမကထိုစိတ်ခံစားမှုအတွက်အခြေအနေကိုလည်းနားလည်ရန်စွမ်းရည်သည်တည်နေရာထောက်လှမ်းရေးမှတစ်ဆင့်သိနိုင်သည်။ MediaLink ၏အမှုဆောင်ဒုဥက္ကဋ္ဌ Karl Spangenberg ကဤသို့ရှင်းပြသည် -“ အသိဉာဏ်ရှိတဲ့တည်နေရာအခြေပြုဈေးကွက်ဟာနီးကပ်စွာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အရှိန်အဟုန်ကိုကျော်လွန်ပြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာနေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စတိုးဆိုင်တည်နေရာနှင့်နီးသောကြောင့်ကြော်ငြာတစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းမှာမှားယွင်းနိုင်သည်။ တကယ်တော့၊ ဒီသတင်းစကားဟာမသင့်တော်ဘူးဆိုရင်အဆိုးမြင်တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်၊ ဒါကအပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားဖြစ်တယ်။

“ တည်နေရာကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမောင်းနှင်စေတဲ့နည်းနဲ့အသုံးပြုခြင်းသည်မျိုးဆက်သစ်ကြော်ငြာကြော်ငြာနှင့်ရည်မှန်းချက်ကိုတိုးတက်စေတယ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်စပ်မှုဆိုင်ရာကြော်ငြာကိုထုတ်လုပ်သည့်စိတ်ခံစားမှုများသည်ပိုမိုသက်ဆိုင်မှုရှိသည်ဟုသိရှိထားခြင်းကကြော်ငြာရှင်၏ဒေါ်လာအတွက်ပိုမိုသောရလဒ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ "

ဤဆောင်းပါးသည် ကမ္ဘာ၊ပစ်မှတ်ထားသောတည်နေရာ၊ပထဝီဆိုင်ရာမြေပုံတည်နေရာ၊Whitepaper၊ကြေငြာချက်များ၊ထီထွင်ဖန်တီးမှု၊ဒီဂျစ်တယ်၊ဒီဂျစ်တယ် ကြော်ငြာချက်၊ဖော်ဖြေရေး၊ဈေးကွက်စီးပွားရေး၊မီဒီယာ၊လူမှုမီဒီယာ များကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။

 

Reference Source: The Drum

Myanmar Advertising Directory

 

Read times
Rate this item
(0 votes)