-->


ဝယ္သူလည္းႀကိဳက္ အျမတ္လည္းမ်ားေစတဲ့ MVP (Minimum Viable Product)

ဝယ္သူလည္းႀကိဳက္ အျမတ္လည္းမ်ားေစတဲ့ MVP (Minimum Viable Product) google.com

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေတြဟာ အသစ္သစ္ေသာ ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ ့ ဝယ္သူရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုု ျဖည့္ဆည္းဖိုု ့ ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။

အခ်ိန္ႏွင့္ အမွ် တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔အတူ လူေတြရဲ႕ လိုုခ်င္တက္မက္မႈေတြဟာ ေရာင္းသူေတြကိုု စိန္ေခၚေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း ေရာင္းသူေတြဟာ ေစ်းကြက္ဝင္ ထုုတ္ကုုန္ရွိၿပီးျဖစ္လင့္ကစား ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အသစ္ေတြကိုု အျမဲဖန္တီးေနဖိုု ့ အားထုတ္ၾကတာပါ။

တစ္ေခတ္တစ္ခါက ကက္ဆက္ဆိုတဲ့အရာဟာ အိမ္ေရွ႕ဧည့္ခန္းမွာ ရွဳိးထုုတ္တဲ့ အေဆာင္အေယာင္ျဖစ္ခဲ့တာပါ။

ဒါကိုု ဆိုနီအီလက္ထေရာနစ္ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ဆန္းသစ္မႈနဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း နားေထာင္ႏိုင္မယ့္ ကက္ဆက္ (Cassette) က အစားထိုုးဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။

တိပ္သား၊ စီဒီနားေထာင္ႏိုင္တဲ့ အိပ္ေဆာင္ ကက္ဆက္ေလးေတြရဲ႕ တစ္ေခတ္အလြန္မွာ သီခ်င္းေတြကိုပါ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္တဲ့ i-Pod လို နည္းပညာေတြက ဆန္းသစ္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

ေစ်းကြက္မွာ ဦးေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အသစ္ အသစ္ ေသာ ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း မိမိရဲ႕ လက္ရွိ ေစ်းကြက္ရၿပီးသား ေရာင္းကုန္ကို အသစ္ ဆန္းသစ္ျခင္းဟာ အင္မတန္ စိန္ေခၚမႈ ႀကီးမားပါတယ္။

အသစ္မထုတ္လိုု႔လည္းမျဖစ္၊ ရၿပီးသားေစ်းကြက္ပါ ေပ်ာက္သြားမွာလည္း စိုးရိမ္ရတဲ့ ကုန္ပစၥည္းအသစ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သူ၊ က်ရွဳံးသူေတြ ရွိပါတယ္။

ဝယ္သူလည္းႀကိဳက္၊ အျမတ္လည္းမ်ားတဲ့ ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကိုု ဖန္တီးႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ကို ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္ခ်င္မိပါတယ္။

 

ေရာင္းသူသိရမယ့္ ဝယ္သူအေၾကာင္း

ဒီအဆင့္ဟာ အေရးအႀကီးဆုံး အဆင့္ပါ။ ေရာင္းမယ့္သူဟာ ဘယ္လိုုလူမ်ိဳးကို ရည္ရြယ္ထားတာလဲ ဆိုုတာ အတိအက် သတ္မွတ္ထားရွိဖိုု႔ လိုပါတယ္။

ရည္ရြယ္တဲ့ ဝယ္သူ အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ခ်က္ မွားယြင္းၿပီဆိုုတာနဲ႔ ေနာက္ပိုင္း အဆင့္ေတြဟာ အသံုးမဝင္ေတာ့ပါဘူး။

ဒါ့ျပင္ လူတိုုင္းကိုရည္ရြယ္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းဟာ မေရာင္းရပါဘူး။ ကုန္ပစၥည္း တစ္ခုခ်င္းစီအလိုုက္ ရည္ရြယ္တဲ့ ဝယ္သူ အမ်ဳိးအစားကို တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားရပါမယ္။

သတ္မွတ္ၿပီးတဲ့ ဝယ္သူရဲ႕ အခက္အခဲ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ ့ အျခားအေျခခံ အခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း ေလ့လာသိရွိဖိုု႔ လိုုပါတယ္။

အခက္အခဲ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔ကိုု ေလ့လာတဲ့အခါ အေပၚယံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ိဳးနဲ ့ ေကာက္ခ်က္မခ်ဖို ့ လုိပါတယ္။ ေရာင္းခ်င္ရင္ ဝယ္သူလိုု စဥ္းစားဖို႔လိုုပါမယ္။

ဝယ္သူေန႔စဥ္ ၾကဳံ ေတြ႔ေနရတဲ့ အေျခအေန၊ လူမႈေရးဖိအားနဲ ့ ခံစားခ်က္အေျခအေန စတာေတြကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားရပါမယ္။ ေရာင္းဖို႔ရည္ရြယ္တဲ့ ဝယ္သူေတြရဲ ့ အခက္ အခဲ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ ့ အေျခခံ အခ်က္အလက္ ေတြကိုု စာရင္းျပဳစုု ထားရပါမယ္။

 

ဝယ္သူကို ဘာေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးမွာလဲ

စာရင္းျပဳစုၿပီးေသာ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ဝယ္သူအေၾကာင္းကိုု ျပန္ေလ့လာဖိုု႔လိုုပါမယ္။ ေရာင္းမယ့္ ကုုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈဟာ ဝယ္သူရဲ႕ အခက္အခဲေတြကိုု ေျဖရွင္းရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ဖိုု႔ လိုုပါမယ္။

ဝယ္သူရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကိုု ျဖည့္ဆည္းေပးရင္းနဲ ့ ဝယ္သူကိုု အားသာခ်က္ရရွိေစရပါမယ္။ ဒါ့ျပင္ ဝယ္သူရဲ႕ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ၊ အေျခခံအေၾကာင္းျခင္းရာေတြကိုု ပံ့ပိုုးႏိုင္ဖို႔လည္းလိုုပါမယ္။

ဒီလိုု အခ်က္အလက္ေတြ ပါဝင္မယ့္ ကုုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈဟာ ဝယ္သူကိုု အေသအခ်ာ စြဲေဆာင္နိုုင္မွာပါ။

ထုုတ္လုုပ္မယ့္ ကုုန္ပစၥည္းမွာ ဒီလိုုအခ်က္အလက္ေတြကိုု စနစ္တက် ျဖည့္ဆည္း ေပးဖိုု ့ အားထုုတ္ရမယ့္ အဆင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

မ်ားစြာေသာ အခ်က္အလက္ ေတြအားလုုံး ျပည့္မွီဖိုု ့ထက္ အဓိကက်တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ ့ကုုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္တစ္ခုုကိုု ပုုံၾကမ္းေဖာ္ရပါမယ္။

 

ေရာင္းခ်င္ရင္ ဝယ္သူကိုုေမးပါ

အလုုံးစုုံ ၿပီးျပည့္စုုံတဲ့အထိ ေစာင့္ဆိုုင္းဖို႔ မလုိပါဘူး။ ပုုံၾကမ္းေပၚလာတဲ့ ကုုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈပုုံစံငယ္ဟာ ေရာင္းသူ တစ္ဖက္သက္ဖန္တီးထားတာျဖစ္လိုု ့ အလုုံးစုုံျပည့္စုုံတဲ့အထိ ဖန္တီးေနမယ္ဆိုုရင္ အပိုကုုန္က်စရိတ္မ်ားျပားၿပီး အခ်ိန္လည္းျဖဳန္းရာလည္းေရာက္ပါတယ္။

ဝယ္သူကိုုယ္တိုုင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမရွိဘဲ ေရာင္းသူ တစ္ဖက္သက္ ဖန္တီးထားတဲ့ ကုုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈဟာ ဝယ္သူစိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္လာဖိုု ့ ခဲယဥ္းပါတယ္။

ဝယ္သူေတြထဲမွာ အသစ္အသစ္ကိုုမွ စမ္းသပ္ အသုုံးျပဳလိုုသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရရွိလာတဲ့ ကုုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈပုုံစံငယ္ကိုု အရင္ဦးဆုုံး သူတို႔ကိုု စမ္းသပ္အသုုံးျပဳေစနိုုင္ဖိုု ့ စီစဥ္ရပါမယ္။

စမ္းသပ္အသုုံးျပဳေပးတဲ့အတြက္လည္း အထူးအခြင့္အေရး အခ်ဳိ႕ ကိုုလည္း ေပးရပါတယ္။

သူတိုု ့ အသုုံးျပဳၿပီးတဲ့အခါ အခက္အခဲ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ ့ အျခားအေျခခံ လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ အေထာက္အကူ ေပးႏိုင္မႈအတိုုင္း အတာကိုု စစ္တမ္းေကာက္ဖိုု ့လိုုပါမယ္။

ဝယ္သူကိုုယ္တိုုင္ ပါဝင္ ဖန္တီးတဲ့ ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈသာလၽွင္ ဝယ္သူစိတ္ႀကိဳက္ ျဖစ္မွာပါ။

 

ဒုုတိယအႀကိမ္ ပုံစံငယ္တည္ေဆာက္ျခင္း

စစ္တမ္းေကာက္ယူရရွိၿပီး အခ်က္အလက္ေတြကိုု အေသအခ်ာ ျပန္လည္ေလ့လာဖိုု ့လိုုပါတယ္။

အခ်က္အလက္ေတြ အားလုုံးကိုု ျပည့္မီေအာင္ ထည့္သြင္းရင္ ကုုန္က်စရိတ္ အင္မတန္ မ်ားျပားလာကာ အျမတ္အစြန္းရဖိုု ့ အားထုုတ္တဲ့ အခါ မွာလည္း ေစ်းႏွုန္း သတ္မွတ္ခ်က္ ပိုုမိုုျမင့္မားသြားေစနိုု္င္တာကိုု သတိျပဳဖိုု႔လိုုပါမယ္။

ဝယ္သူ အမ်ားဆုုံး လိုုအပ္ၿပီး အေျခခံက်ကာ အေရးပါတဲ့ အခ်က္ အလက္ေတြကိုု ဦးစားေပး စဥ္းစားဖိုု ့အေရးႀကီးပါတယ္။

ေနာက္ မွသာ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္ေတြကိုု ထပ္မံျဖည့္ဆည္းေပးဖိုု ့ အဆင့္ဆင့္ အားထုုတ္ျခင္းဟာ ပိုုမိုုလက္ေတြ႔က်ပါတယ္။

ဝယ္သူရဲ႕ တံု႔ျပန္မႈကိုု စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာၿပီး ေနာက္ထပ္ေနာက္ထပ္ အသြင္အျပင္ အသစ္အသစ္ေတြနဲ ့ဖန္တီးေနမယ္ဆိုုရင္

ဝယ္သူစိတ္ႀကိဳက္ ကုုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခု ျဖစ္လာမွာပါ။ ေရာင္းသူ သိထားသင့္တဲ့ MVP (Minimum Viable Product) ဖန္တီးမႈ အသစ္သစ္ေတြတိုုင္းမွာ အေျခခံ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ကိုု သုံးသပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းအသစ္ေတြအေနနဲ ့ ပိုုၿပီး ဂ႐ုျပဳဖိုု ့လိုအပ္ပါတယ္။ ပထမအခ်က္က ဖန္းတီးမႈအသစ္ေတြ၊ နည္းပညာ အသစ္ေတြဟာ ကုန္က်စရိတ္ ႀကီးျမင့္တတ္ပါတယ္။

လုုပ္ငန္းသစ္တစ္ခုုရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းအသစ္ဟာ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွုဆိုုင္ရာ စိန္ေခၚ မႈ ေတြရွိပါမယ္။ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားရင္ မ်ားသလိုု ျပည့္စုုံတဲ့ ကုုန္ပစၥည္း တစ္ခု ဖန္တီးႏိုင္ေပမယ့္ တတ္ႏိုင္သမွ် အနည္းဆုုံး (Minimum) ျဖစ္ေအာင္ စရိတ္ခ်ဳံ႕ဖိုု႔ လိုုပါတယ္။

သိုု႔ေသာ္လည္း ဝယ္သူေတြအတြက္ မျဖစ္ မေနလိုုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြေတာ့ မျဖစ္မေနပါရွိရပါမယ္။ ဒါမွလည္း ထုတ္လုုပ္တဲ့ ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈဟာ ေစ်းကြက္မွာ ရွင္သန္ႏိုင္မွာပါ။

ဒီလိုရင္းႏွီး ျမႇုဳပ္ႏွံမႈအေပၚ အက်ဳိးအျမတ္ရဖို႔နဲ ့ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ရွင္သန္နိုုင္မယ့္ ကုုန္ ပစၥည္း ျဖစ္ဖိုု ့ဆိုုတဲ့ အစြန္းႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ တည္ရွိ တာ အေျခခံလိုုအပ္ ခ်က္မ်ားနဲ ့ ျပည့္စုုံတဲ့ ကုုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မွႈ (Minimum Viable Product - MVP) ျဖစ္ပါတယ္။

MVP ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ အေျခခံလိုုအပ္ခ်က္ေတြနဲ ့ ျပည့္ စုံတဲ့ ပုံစံငယ္ထုုတ္လုုပ္ျခင္းဟာ ရင္းႏွီး ျမႇုဳပ္ႏွံမွု အသက္သာဆုုံးနဲ ့ကုန္ ပစၥည္း ပုံစံငယ္တစ္ခုု စမ္းသပ္ထုတ္လုုပ္ႏိုင္ေစပါတယ္။

ဒါဟာ အလုံးစုံ ျပည့္စုံတဲ့ ပုံစံအထိေရာက္ေအာင္ ထုတ္လုုပ္ၿပီးမွ ေစ်းကြက္နဲ ့ကိုုက္ညီမႈမရွိလိုု ့ အေလအလြင့္ကုန္က်မႈကိုုလည္း သက္သာေစပါတယ္။

အသစ္ အသစ္ကိုု စမ္းသပ္ သုံးစြဲလိုုတဲ့ ဝယ္သူေတြ အတြက္လည္း အဆင္ေျပသလိုရလာတဲ့ တုုံ ့ျပန္မႈေတြဟာ ပိုုမိုုေကာင္းမြန္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုုပ္မႈအတြက္ အေရးပါပါတယ္။

အေျခခံ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားနဲ ့ ျပည့္စုုံတဲ့ ပုုံစံငယ္ေလးကိုု အဆင့္ဆင့္ ပုုံေဖာ္ရင္းနဲ႔ ကုုန္က်စရိတ္ သက္သာၿပီး ဝယ္သူကိုုယ္တိုုင္ ဖန္တီးတဲ့ ကုန္ပစၥည္းထုုတ္လုုပ္ျခင္းဟာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေတြ အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုုံး ျဖစ္ပါတယ္။

Recommended for you-လုပ္ငန္းကို ဗ်ဴဟာႏွင့္ကယ္တင္ျခင္း

Credit; ေဒါက္တာထက္ဇံလင္း

ကၽြန္ေတာ္တို႔ MMRD မွ Myanmar Advertising Directory စာအုပ္မ်ားအျပင္ အျခားေသာစာအုပ္မ်ားလည္းထြက္ရွိေနပါၿပီေနာ္...။

 

Directory Book 1

Read times
Rate this item
(1 Vote)