-->


ေစ်းကြက္အစီအစဥ္ေရးဆြဲနည္း ၁၀ ခ်က္

ေစ်းကြက္အစီအစဥ္ေရးဆြဲနည္း ၁၀ ခ်က္ Google

အနာဂတ္မွာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးပုံစံဟာ မ်ားစြာေျပာင္းလဲလာဖုိ႔ရွိတာေၾကာင့္ Marketing Plan ေစ်းကြက္ ျပင္ဆင္မႈ၊ စီစဥ္ေရးဆြဲမႈမ်ားဟာလည္း လုိအပ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ျမင္စြာေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္ႏုိင္ဖုိ႔၊ ေစ်းကြက္အဆင့္ဆင့္ တုိးတက္မႈအတြက္၊ ေစ်းကြက္လည္ပတ္မႈ အားလုံးအတြက္ Marketing Plan ဟာ ေစ်းကြက္ကုိ ေအာင္ျမင္ေစရန္ မဟာဗ်ဴဟာ ေဖာ္ေဆာင္မႈျဖစ္သလုိ လုပ္ငန္းစဥ္တုိးတက္မႈသုိ႔ လမ္းညႊန္ေဆာင္ရြက္မႈလဲျဖစ္ပါတယ္။

 

Marketing Plan ေစ်းကြက္အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈတြင္ ပါ၀င္သင့္တဲ့ အခ်က္မ်ား
(၁) Executive Summary (အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္)
(၂) Marketing Object (ေစ်းကြက္အစီအစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္)
(၃) Environmental / Competitive Analysis (ေစ်းကြက္၀န္းက်င္သုံးသပ္မႈ)
(၄) Target Market – STP (ေစ်းကြက္ဦးတည္ခ်က္သတ္မွတ္ျခင္း)
(၅) Resource Need (အရင္းအျမစ္လုိအပ္ခ်က္မ်ား)
(၆) Corporate Marketing (ေစ်းကြက္ပူးေပါင္းေဖာ္ေဆာင္မႈ)
(၇) Customer Relationship (ေဖာက္သည္ခ်ိတ္ဆက္မႈ)
(၈) Branding & Adverting (အမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ လုပ္ငန္းေၾကာ္ျငာမႈမ်ား)
(၉) Financial & Budgeting (ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား)
(၁၀) Marketing Process & Control (ေရရွည္ေစ်းကြက္ လည္ပတ္မႈနွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈ)
စတဲ့ ေစ်းကြက္အစီအစဥ္မွာ အဓိက ပါ၀င္သင့္တဲ့ (၁၀) ခ်က္ကုိ ေစ်းကြက္သုံးသပ္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားၿပီး Marketing Strategy ေစ်းကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ အၾကံျပဳေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 

(၁) Executive Summary ဆုိတဲ့ ပုံမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အဓိကအခ်က္ေတြကုိဦးစြာ သတ္မွတ္ေရးဆြဲဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

 

(၂) Marketing Object (ေစ်းကြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲဆုိတာ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ လုိပါမယ္)
New Market ေစ်းကြက္အသစ္ရွာဖုိ႔လား၊ Customer တုိးတက္ဖုိ႔လား၊ Market Share ေစ်းကြက္ေ၀စုပုိရဖုိ႔လား၊ ROI အတြက္ ျမန္ျမန္ျပန္၀င္ေငြရေစဖုိ႔လား၊ Branding တံဆိပ္လူသိဖုိ႔အတြက္လား ယခုအခ်က္ေတြကုိ စဥ္းစားဖုိ႔လုိပါတယ္။

 

(၃) Environmental / Competitive Analysis (ေစ်းကြက္ပတ္၀န္းက်င္၊ အျပိဳင္အေျခအေနေတြကုိ ဦးစြာေလ့လာဖုိ႔လုိပါတယ္)
Market Trend ေစ်းကြက္အလားအလာေကာင္းမႈရွိမလား၊ Need & Want ၀ယ္သူတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္၊ လုိခ်င္မႈျဖစ္မလား၊ Market Accept ေစ်းကြက္မွာေရာ လက္ခံမႈရွိမလား၊ Competitor အျပိဳင္ေတြရဲ႕ လက္ရွိေစ်းကြက္အေျခအေနေရာ ဦးစြာ ေစ်းကြက္ကုိ ေလ့လာဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

 

(၄) Target Market – STP (ဦးတည္ေစ်းကြက္ကုိ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ဖုိ႔လည္း လုိပါမယ္)
ေစ်းကြက္၀င္ေရာက္မဲ့ Geographic ျမို႕-တုိင္းေဒသအေျခအေန၊ Demographic လူမႈပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန၊ Psychologic လူေတြရဲ႕စိတ္ေနသေဘာ၊ အၾကိဳက္ စတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး မိမိေစ်းကြက္နဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ ေနရာ၊ လူမႈ၀န္းက်င္၊ စားသုံးသူ Target Customer ဦးတည္ေဖာက္သည္ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

(၅) Resource Need (အရင္းအျမစ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖုိ႔ လုိအပ္ပါမယ္)
ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္မဲ့ HR လူ႔စြမ္းအားအျမစ္၊ Finance ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး၊ Material အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းအရင္းအျမစ္၊ Technology နည္းပညာအရင္းအျမစ္ စတဲ့ လုိအပ္ခ်က္ အရင္းအျမစ္ေတြ ရႏုိင္ဖုိ႔လည္း ေပါင္းစပ္ၿပီး ေစ်းကြက္ကုိ စီစဥ္ေရးဆြဲရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

(၆) Corporate Marketing (Wholesale/ Retail) ေစ်းကြက္ပူးေပါင္းမႈ လက္လီ၊ လက္ကားပုံစံမ်ားကုိ စဥ္းစားရပါမယ္
ေစ်းကြက္လမ္းေၾကာင္းမွာ ခ်ိတ္ဆက္ပါ၀င္ေနေသာ Supplier ေထာက္ပ႔ံသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ၿပီး၊ ျမန္ဆန္စြာ ေစ်းကြက္ေရာက္ႏုိင္ေစဖုိ႔အတြက္ Wholesale ကုိယ္စားလွယ္ေပး ေစ်းကြက္ေပါင္းစပ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈလုပ္မလား၊ Retail တဆင့္ခံ လက္လီလက္ကားမ်ားသို႔ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္မလား ဆုိတဲ့ ေစ်းကြက္မဟာဗ်ဴဟာေတြကုိ ေရးဆြဲရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

(၇) Customer Relationship/ Maintain (ေဖာက္သည္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈေတြကုိလည္း စဥ္းစားရပါမယ္)
ေစ်းကြက္မွာ ေဖာက္သည္အစဥ္ရွိေနဖုိ႔ဟာ ပုိအေရးၾကီးလုိ႔ မိမိရဲ႕ ေဖာက္သည္အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ Client မ်ား၊ Customer ေဖာက္သည္မ်ား ခြဲေ၀သတ္မွတ္ၿပီး ေဖာက္သည္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ အစဥ္၀န္ေဆာင္လွ်က္ ေစ်းကြက္ကုိ စနစ္တက်၀န္ေဆာင္မႈေပးသြားဖုိ႔ စဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ CSR ေဖာက္သည္မ်ားသုိ႔ ဘယ္လုိတန္ဖုိးတရားေတြ ေပးမလဲ၊ Service Strategy ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈပုံစံေတြန႔ဲ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္မလဲဆုိတာ ေရးဆြဲရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

(၈) Branding & Adverting (ထုတ္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျမင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အေရာင္းျမင့္တင္မႈမ်ားကုိလည္း စဥ္းစားရပါမယ္)
ေခတ္ျပိဳင္ျဖစ္လာတာမုိ႔ Branded ထုတ္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ တည္ေဆာက္ဖုိ႔၊ Communication ေစ်းကြက္လူသိမ်ားဖုိ႔၊ Advertising ေစ်းကြက္ေၾကာ္ျငာမႈေတြဖန္တီးဖုိ႔၊ Promotion အေရာင္းမဟာဗ်ဴဟာေတြနဲ႔ ေစ်းကြက္ေအာင္ျမင္ေစဖုိ႔လည္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

 

(၉) Financial & Budgeting (ေစ်းကြက္အတြက္ အသုံးျပဳမႈေငြေၾကးႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ဖုိ႔လည္းလုိအပ္ပါမယ္)
Intro ေစ်းကြက္စတင္၀င္ေရာက္တဲ့အခါ Marketing Budget ဘယ္ေလာက္သုံးမလဲ၊ Competitor အျပိဳင္ေတြရဲ႕ ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္အားက ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ၊ Channel ဘယ္နည္းလမ္းေတြက ပုိၿပီးထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းေတြျဖစ္မလဲ၊ Sale Target အေရာင္းအား သတ္မွတ္ႏႈန္းေတြကိုလည္း ေရးဆြဲရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

(၁၀) Marketing Process & Control (ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈပုံစံမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖုိ႔လုိအပ္ပါမယ္)
အေရာင္းရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊ Expenditure ေစ်းကြက္အတြင္း ကုန္က်စရိတ္မ်ား ဆန္းစစ္မႈ၊ ေခတ္နဲ႔အညီ ေစ်းကြက္အစီအစဥ္ကုိ ျပင္ဆင္သုံးသပ္ဖုိ႔နဲ႔ ေစ်းကြက္အလားအလာကုိ ဆန္းစစ္ၿပီး ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ Marketing Process ကုိ ထိန္းသိန္းေဆာင္ရြက္မဲ့ အစီအစဥ္မ်ားကုိလည္း ေရးဆြဲရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

<<< Unicode >>>

 

(ဈေးကွက်အစီအစဉ်ရေးဆွဲနည်း ၁၀ ချက်)
-----------------------

အနာဂတ်မှာ ဈေးကွက်စီးပွားရေးပုံစံဟာ များစွာပြောင်းလဲလာဖို့ရှိတာကြောင့် Marketing Plan ဈေးကွက် ပြင်ဆင်မှု၊ စီစဉ်ရေးဆွဲမှုများဟာလည်း လိုအပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။

အောင်မြင်စွာဈေးကွက်ထိုးဖောက်နိုင်ဖို့၊ ဈေးကွက်အဆင့်ဆင့် တိုးတက်မှုအတွက်၊ ဈေးကွက်လည်ပတ်မှု အားလုံးအတွက် Marketing Plan ဟာ ဈေးကွက်ကို အောင်မြင်စေရန် မဟာဗျူဟာ ဖော်ဆောင်မှုဖြစ်သလို

လုပ်ငန်းစဉ်တိုးတက်မှုသို့ လမ်းညွှန်ဆောင်ရွက်မှုလဲဖြစ်ပါတယ်။

 

Marketing Plan ဈေးကွက်အစီအစဉ်ရေးဆွဲမှုတွင် ပါဝင်သင့်တဲ့ အချက်များ
(၁) Executive Summary (အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်)
(၂) Marketing Object (ဈေးကွက်အစီအစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်)
(၃) Environmental / Competitive Analysis (ဈေးကွက်ဝန်းကျင်သုံးသပ်မှု)
(၄) Target Market – STP (ဈေးကွက်ဦးတည်ချက်သတ်မှတ်ခြင်း)
(၅) Resource Need (အရင်းအမြစ်လိုအပ်ချက်များ)
(၆) Corporate Marketing (ဈေးကွက်ပူးပေါင်းဖော်ဆောင်မှု)
(၇) Customer Relationship (ဖောက်သည်ချိတ်ဆက်မှု)
(၈) Branding & Adverting (အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ လုပ်ငန်းကြော်ငြာမှုများ)
(၉) Financial & Budgeting (ငွေကြေးသုံးစွဲမှု သတ်မှတ်ချက်များ)
(၁၀) Marketing Process & Control (ရေရှည်ဈေးကွက် လည်ပတ်မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှု)
စတဲ့ ဈေးကွက်အစီအစဉ်မှာ အဓိက ပါဝင်သင့်တဲ့ (၁၀) ချက်ကို ဈေးကွက်သုံးသပ် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားပြီး Marketing Strategy ဈေးကွက် ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ အကြံပြုရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။

 

(၁) Executive Summary ဆိုတဲ့ ပုံမှာဖော်ပြထားတဲ့ အဓိကအချက်တွေကိုဦးစွာ သတ်မှတ်ရေးဆွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။

 

(၂) Marketing Object (ဈေးကွက် ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲဆိုတာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့ လိုပါမယ်)
New Market ဈေးကွက်အသစ်ရှာဖို့လား၊ Customer တိုးတက်ဖို့လား၊ Market Share ဈေးကွက်ဝေစုပိုရဖို့လား၊ ROI အတွက် မြန်မြန်ပြန်ဝင်ငွေရစေဖို့လား၊ Branding တံဆိပ်လူသိဖို့အတွက်လား ယခုအချက်တွေကို စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။

 

(၃) Environmental / Competitive Analysis (ဈေးကွက်ပတ်ဝန်းကျင်၊ အပြိုင်အခြေအနေတွေကို ဦးစွာလေ့လာဖို့လိုပါတယ်)
Market Trend ဈေးကွက်အလားအလာကောင်းမှုရှိမလား၊ Need & Want ဝယ်သူတို့၏ လိုအပ်ချက်၊ လိုချင်မှုဖြစ်မလား၊ Market Accept ဈေးကွက်မှာရော လက်ခံမှုရှိမလား၊ Competitor အပြိုင်တွေရဲ့ လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေရော ဦးစွာ ဈေးကွက်ကို လေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။

 

(၄) Target Market – STP (ဦးတည်ဈေးကွက်ကို ရွေးချယ်သတ်မှတ်ဖို့လည်း လိုပါမယ်)
ဈေးကွက်ဝင်ရောက်မဲ့ Geographic မြို့-တိုင်းဒေသအခြေအနေ၊ Demographic လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ၊ Psychologic လူတွေရဲ့စိတ်နေသဘော၊ အကြိုက် စတဲ့ အချက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး မိမိဈေးကွက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ နေရာ၊ လူမှုဝန်းကျင်၊ စားသုံးသူ Target Customer ဦးတည်ဖောက်သည်တွေကို ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

 

(၅) Resource Need (အရင်းအမြစ် လိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုအပ်ပါမယ်)
ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်မဲ့ HR လူ့စွမ်းအားအမြစ်၊ Finance ငွေကြေးအရင်းအနှီး၊ Material အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်၊ Technology နည်းပညာအရင်းအမြစ် စတဲ့ လိုအပ်ချက် အရင်းအမြစ်တွေ ရနိုင်ဖို့လည်း ပေါင်းစပ်ပြီး ဈေးကွက်ကို စီစဉ်ရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။

 

(၆) Corporate Marketing (Wholesale/ Retail) ဈေးကွက်ပူးပေါင်းမှု လက်လီ၊ လက်ကားပုံစံများကို စဉ်းစားရပါမယ်
ဈေးကွက်လမ်းကြောင်းမှာ ချိတ်ဆက်ပါဝင်နေသော Supplier ထောက်ပံ့သူများနှင့် ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ပြီး၊ မြန်ဆန်စွာ ဈေးကွက်ရောက်နိုင်စေဖို့အတွက် Wholesale ကိုယ်စားလှယ်ပေး ဈေးကွက်ပေါင်းစပ် ချိတ်ဆက်မှုလုပ်မလား၊ Retail တဆင့်ခံ လက်လီလက်ကားများသို့ ဈေးကွက်ချိတ်ဆက်မလား ဆိုတဲ့ ဈေးကွက်မဟာဗျူဟာတွေကို ရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။

 

(၇) Customer Relationship/ Maintain (ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုတွေကိုလည်း စဉ်းစားရပါမယ်)
ဈေးကွက်မှာ ဖောက်သည်အစဉ်ရှိနေဖို့ဟာ ပိုအရေးကြီးလို့ မိမိရဲ့ ဖောက်သည်အမျိုးအစားများကို Client များ၊ Customer ဖောက်သည်များ ခွဲဝေသတ်မှတ်ပြီး ဖောက်သည်ကြိုက်နှစ်သက်သော ထုတ်ကုန်များဖြင့် အစဉ်ဝန်ဆောင်လျှက် ဈေးကွက်ကို စနစ်တကျဝန်ဆောင်မှုပေးသွားဖို့ စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ CSR ဖောက်သည်များသို့ ဘယ်လိုတန်ဖိုးတရားတွေ ပေးမလဲ၊ Service Strategy ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပုံစံတွေနဲ့ ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတာ ရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။

 

(၈) Branding & Adverting (ထုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မြင့်တင်ခြင်းနှင့် အရောင်းမြင့်တင်မှုများကိုလည်း စဉ်းစားရပါမယ်)
ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်လာတာမို့ Branded ထုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် တည်ဆောက်ဖို့၊ Communication ဈေးကွက်လူသိများဖို့၊ Advertising ဈေးကွက်ကြော်ငြာမှုတွေဖန်တီးဖို့၊ Promotion အရောင်းမဟာဗျူဟာတွေနဲ့ ဈေးကွက်အောင်မြင်စေဖို့လည်း ထည့်သွင်းရေးဆွဲဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။

 

(၉) Financial & Budgeting (ဈေးကွက်အတွက် အသုံးပြုမှုငွေကြေးနှင့် အသုံးစရိတ်များကို သတ်မှတ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါမယ်)
Intro ဈေးကွက်စတင်ဝင်ရောက်တဲ့အခါ Marketing Budget ဘယ်လောက်သုံးမလဲ၊ Competitor အပြိုင်တွေရဲ့ ဈေးကွက်ထိုးဖောက်အားက ဘယ်လောက်ရှိမလဲ၊ Channel ဘယ်နည်းလမ်းတွေက ပိုပြီးထိရောက်သော နည်းလမ်းတွေဖြစ်မလဲ၊ Sale Target အရောင်းအား သတ်မှတ်နှုန်းတွေကိုလည်း ရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။

 

(၁၀) Marketing Process & Control (ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါမယ်)
အရောင်းရည်ရွယ်ချက်အပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ၊ Expenditure ဈေးကွက်အတွင်း ကုန်ကျစရိတ်များ ဆန်းစစ်မှု၊ ခေတ်နဲ့အညီ ဈေးကွက်အစီအစဉ်ကို ပြင်ဆင်သုံးသပ်ဖို့နဲ့ ဈေးကွက်အလားအလာကို ဆန်းစစ်ပြီး ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ဖို့ Marketing Process ကို ထိန်းသိန်းဆောင်ရွက်မဲ့ အစီအစဉ်များကိုလည်း ရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။

 

မူရင္း ေရးသား သူအား Credit ေပးပါတယ္။

Myanmar Advertising Directory 

Read times
Rate this item
(1 Vote)