-->


တန္ဖိုးအခ်ိဳ႕ ျဖည့္ထည့္

သင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားတြင္ ၿပိဳင္ဖက္ရွိေနဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလြန္မ်ားသည္။

ထိုလုပ္ငန္းက သင္ ေရာင္းခ်ေနသည္ကို ေရာင္းေနသည္။ စားသံုးသူ၏ အခက္အခဲကို ေျဖရွင္းေပးသည့္ နည္း လမ္းမ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကသည္ဟု စားသံုးသူတို႔က ႐ႈျမင္ၾကမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စားေသာက္ဆိုင္ ပိုင္ရွင္တစ္ဦးသည္ ၿမိဳ႕တြင္ အျခားစား ေသာက္ဆိုင္ မရွိသျဖင့္ မိမိဘာသာ အားရေက်နပ္ေနမည္။ သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕တြင္ ရွိေနသည့္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုသည္ ‘’ဒီညေန အိမ္မွာ မေနဘဲ တစ္ေနရာ ရာကို သြားၾကရေအာင္’’ ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ သူ၏ ၿပိဳင္ ဘက္တစ္ဦး ျဖစ္ေနသည္ကို သူ သတိမျပဳမိေခ်။ အျပင္ထြက္ၿပီး တစ္ခုတည္းေသာ စားေသာက္ဆုိင္တြင္ စားေသာက္ျခင္းအစား ရုပ္ရွင္ရုံသုိ႔ ေရာက္သြားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ စားေသာက္ဆုိင္မွာ ရရွိမည့္ ေရာင္းရေငြကုိ ရုပ္ရွင္ရုံကုိ ရရွိသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ကုိယ့္ရမည့္ေငြ အျခားၿပိဳင္ဘက္ထံ ပါမသြားေစဖုိ႔ မိမိလုပ္ငန္းတြင္ တန္ဖုိးထပ္ျဖည့္ထည့္ေပးျခင္းမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးထားၾကရသည္။

ေရာင္းစရာတြင္ တန္ဖိုးထပ္ျဖည့္ထည့္ျခင္း ျပဳသည့္အခါ သင္၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား ၾကား၌ သင္၏ ေရာင္းစရာသည္ ထင္းထင္းေပၚေနမည့္ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ စားသံုးသူတို႔ မ်က္စိက်စရာ ျဖစ္ေနေစမည့္ ျဖည့္စြက္ ျခင္းကို ရွာႀကံၿပီး ျဖည့္ထည့္ေပးရမည္။ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မွာ လူတစ္ဦးအဖို႔ တန္ဖိုးတိုးျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားသူတစ္ဦးအဖို႔ တန္ဖိုးယုတ္ေလ်ာ့ျခင္း ျဖစ္ေနတတ္သည္။

စိတ္ကူးအႀကံ


၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ပီတာ ဘြိဳင္ေဇာ့က ပီဇာအိပ္စ္ပရက္စ္ကို ထူေထာင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က အီတလီ အစားအစာ ပီဇာကို အျခားႏိုင္ငံမ်ား တြင္ သိၾကသူ အေတာ္နည္းပါးသည္။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ ပီဇာဆိုင္ ဟူ၍ တစ္ဆိုင္မွ မရွိေခ်။ အေစာကတည္းက ဘြိဳင္ေဇာ့သည္ တစ္ခုခုအပိုေဆာင္း ၿပီး ေပးရမည္ဟု စိတ္ကူးအႀကံ ရွိထားႏွင့္သည္။ သူ၏ ပီဇာဆိုင္မ်ားတြင္ ဂ်ပ္ဇ္ဂီတ၀ိုင္းျဖင့္ ေျဖေဖ်ာ္ေပးထားသည္။ လူသိမ်ားေသာ ဂ်ပ္ဇ္ဂီတ ပညာရွင္ အမ်ားအျပားတို႔သည္ ပီဇာအိပ္စ္ပရက္စ္ဆိုင္တြင္ ေျဖေဖ်ာ္ျခင္း ျဖင့္ စတင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ တီး၀ိုင္းျဖင့္ အခမဲ့ေျဖေဖ်ာ္ေပးျခင္းမ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားစုသည္ ႀကံဳရာက်ပန္း ေျဖေဖ်ာ္တင္ဆက္ေပးၾကျခင္းသာ ျဖစ္ေန သည္။ ျမတ္ႏိုးေသာ အႏုပညာတစ္ရပ္ကို ပံုမွန္တင္ဆက္ေပးေနၿပီး ¤င္းအႏုပညာကို ေမြ႕ေလ်ာ္ရန္ လာေရာက္စားေသာက္ၾကသူမ်ားကို ဆြဲ ေဆာင္ေသာ တန္ဖိုးထပ္ျဖည့္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ၾကေခ်။
ပီဇာအိပ္စ္ပရက္စ္တြင္ အဖြဲ႕၀င္ကလပ္ ထားရွိသည္။ ႏွစ္စဥ္ေၾကးမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၄၅ ေပါင္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အခမဲ့ ရယူရန္ စားစရာစာရင္းထဲမွ ေလးခုကို အခမဲ့ မွာစားခြင့္ ရွိသည္။ထို႔အျပင္ ၀ိုင္ တစ္ဖန္ခြက္ကိုလည္း အခမဲ့ ရယူခြင့္ ရွိသည္။ ပီဇာအိပ္စ္ပရက္ ဂ်ပ္ဇ္ကလပ္သို႔ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ အခမဲ့ ၀င္ခြင့္ ရွိသည္။ တစ္ဆယ္ႀကိမ္ ၀ယ္စားၿပီးတိုင္း ၁၀ ေပါင္ တန္ဖိုးရွိသည့္ ေဘာက္ခ်ာလက္မွတ္တစ္ေစာင္ ရရွိသည္။
ယခုလို အပိုေဆာင္းတန္ဖိုးမ်ား ထည့္ေပးထားျခင္းျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္တို႔ ကို ေတာင့္ခံႏိုင္ေနေစသည္။ အေမရိကန္ ပီဇာဆိုင္ခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရာင္း ခ်သည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ဆိုင္အေရအတြက္ မ်ားမ်ားဖြင့္ၿပီး ေနရာ တိုင္းမွာ ရႏိုင္ေအာင္ လုပ္ထားျခင္းျဖင့္ ေရာင္းအားကို ျမႇင့္တင္ၾကသည္။ပီဇာအိပ္စ္ပရက္စ္သည္ အျခားပီဇာလုပ္ငန္းမ်ားထက္ ေဈးပိုယူ၍ ရေန ေစသည္။ အေၾကာင္းမွာ ¤င္းမွ စီစဥ္ေပးထားေသာ တန္ဖိုးျဖည့္ထည့္ေပး ျခင္းမ်ားသည္ တန္ဖိုးထားစရာ ထိုက္ထိုက္တန္တန္မ်ား ျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေဈးျမႇင့္ထားျခင္းျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္းေကာင္း ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ၿပီး အေပါစားပီဇာအညံ့စား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း ကို ေဈးကြက္ထဲမွ ႏွင္ထုတ္ေပးရာ ေရာက္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကိုလည္း ရရွိေနေစသည္။

PizzaExpress results wrbm large

လက္ေတြ႕က်က်ျဖစ္ေစျခင္း


● မိမိေပးသည့္ တန္ဖိုးထပ္ျဖည့္ျခင္းသည္ မိမိ ပစ္မွတ္ထားေသာ စား သံုးသူအုပ္စုမ်ားအတြက္သာ ဆီေလ်ာ္လိမ့္မည္။
● ေဈးႏႈန္းကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ သတ္မွတ္ပါ။ လူအမ်ားတို႔သည္ ထိုက္ ထိုက္တန္တန္ ပိုရေနသည္ဆိုပါက ေဈးႏႈန္းကို ပိုေပးဖို႔ ၀န္မေလး ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။
● ျဖည့္ထည့္ေပးသည့္ တန္ဖိုးျဖင့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ပါ။ ေဖာက္သည္တို႔သည္ သင္ ေရာင္းခ်သည့္အရာကို သိထားၿပီးသားျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေရာင္းခ်သည့္အရာအေၾကာင္းကို ေၾကာ္ျငာျခင္းထက္ ျဖည့္ထည့္ေပး တန္ဖိုးကို ေၾကာ္ျငာေပးျခင္းျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ပါ။

Read times
Rate this item
(1 Vote)