-->


ရွားရွားပါးပါးအေကာင္ လုိဂုိ Lacoste ပုိလုိရွပ္

ရွားရွားပါးပါးအေကာင္ လုိဂုိ Lacoste ပုိလုိရွပ္ google.com

ဗမာလိပ္ အပါအ၀င္ ရွားပါးအေကာင္ ၁၀ မ်ဳိး လုိဂုိျဖင့္ Lacoste က ပုိလုိရွပ္ျဖဴ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကုိ ကန္႔သတ္ထုတ္လုပ္လုိက္ပါတယ္။
အစိမ္းပုပ္ေရာင္ မိေခ်ာင္းေခါင္းရွည္ကုိ ပန္းအလွထုိးၿပီး လုိဂုိအျဖစ္ သုံးစြဲထားတဲ့ ဖက္ရွင္မဟာလုပ္ငန္းႀကီး Lacoste က ႏွစ္ေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖင့္ လုိဂုိကုိ ေျပာင္းလဲ သုံးစြဲ လုိက္ပါ တယ္။


အျဖဴေရာင္ ပိုလုိရွပ္ေတြကုိ လုိဂုိအသစ္ေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္ၿပီး အြန္လုိင္းမွာ ေရာင္းခ်ခဲ့တယ္။ အသုံးျပဳထားတဲ့ လုိဂုိအသစ္ ၁၀ မ်ဳိးရွိၿပီး မ်ဳိးတုံးလုနီးပါး ျဖစ္ေနတဲ့ တိရစာၦန္ ၁၀ မ်ဳိးကုိ လုိဂုိေတြ လုပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
လုိဂုိတစ္ခုခ်င္းအတြက္ ထုတ္လုပ္တဲ့ ပုိလုိရွပ္ အေရအတြက္က ကမၻာေပၚမွာ က်န္ရွိတဲ့ အဲဒီလုိဂုိေဖာ္ျပတဲ့ တိရစာၦန္ဦးေရကုိ ကုိယ္စားျပဳထားပါတယ္တဲ့။


ကယ္လီဖုိးနီးယား လင္းရွဴး ၃၀ ၊ ျမန္မာ ေခါင္အုပ္အရာပါ လိပ္ ၄၀၊ လီမာေမ်ာက္ ၅၀၊ ဂ်ာဗာႀကံ႕ ၆၇၊ ေကာင္ဗစ္ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ ၁၅၀၊ ကာကာပုိ ၾကက္တူေရြး ၁၅၇၊ ကယ္လီဖုိးနီးယား အႀကီးစားလင္းတ ၂၃၁၊ ေစာင္လာသမင္ ၂၅၀၊ ဆုမာၾတာက်ား ၃၅၀၊ အနီဂါဒါဖြတ္ ၄၅၀ အသီးသီး ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ စုစုေပါင္း ပုိလုိရွပ္ျဖဴ အထည္ ၁၇၇၅ ကုိသာ ကန္႔သတ္ထုတ္လုပ္တယ္။


International Union for Conservation of Nature နဲ႔ အတူပူးေပါင္းၿပီး Save Our Species စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈ အစီအစဥ္မွာ Lacoste ပါ၀င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Read-သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသံုး၀င္မယ့္ လိုဂိုပံုစံမ်ား

Read times
Rate this item
(2 votes)