-->


လူမှုဖူလုံရေး ထောက်ပံ့ငွေ ၄၀ % စိစစ်ခွင့်ပြုမည့် စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ/အလုပ်ဌာန ၁၃၀ ခု စာရင်း

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ COVID-19 Second Wave လူမှုဖူလုံရေး ထောက်ပံ့ငွေ ၄၀ % စိစစ်ခွင့်ပြုရေးဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးမှ စိစစိခွင့်ပြုမည့် စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ/အလုပ်ဌာန ၁၃၀ ခု စာရင်းကို

ထုတိပြန်ကြေညာထားပါသည်။

 

 

Read times
Rate this item
(0 votes)