-->


အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အမိန့်တစ်ရပ်ထုတ်ပြန်ခြင်း


မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်သည် ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၆ ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ အမိန့်အမှတ် (၂/၂၀၂၀) ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဈေးကွက် ထဲ တွင်လုပ်ကိုင်ရာတွင် မျှတ တဲ့ အရောင်း မြင့်တင်မှု့ များ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ထိုကဲ့သို့ အမိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

 

Image may contain: text

 

Image may contain: text

 

Image may contain: text

 

Myanmar Advertising Directory 

Read times
Rate this item
(0 votes)