-->

အစားထိုးေၾကာ္ျငာျခင္းကို ႏိုင္ငံအလိုက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ Mass media မွာ ေၾကာ္ျငာခြင့္ ပိတ္ပင္ခံထားရတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြမွာ သံုးေလ့ရွိပါတယ္။

Published in Marketing

Surrogate advertising ဆိုတာ ႏိုင္ငံအလိုက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ Mass media မွာ ေၾကာ္ျငာခြင့္ ပိတ္ပင္ခံထားရတဲ႔ ကုန္ပစၥည္းေတြမွာ သံုးေလ႔ရွိပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အရက္တို႔ ၊ ေဆးလိပ္တို႔ ဘီယာတို႔လို ကုန္ပစၥည္းေတြမွာ သံုးေလ႔ရွိပါတယ္။

Published in Marketing