-->

ဒီေန႔ေခတ္က ပါးစပ္ပါ႐ြာေရာက္တဲ့ေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ Google Map ပါရင္ ရန္ကုန္ ကေန မႏၱေလးထိ ေရာက္တဲ့ ေခတ္ပါျဖစ္ေနပါျပီ။

Published in Tips

ဒီေန႔ေခတ္က ပါးစပ္ပါ႐ြာေရာက္တဲ့ေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ Google Map ပါရင္ ပူတာအိုကေန ေကာ့ေသာင္းထိ ေရာက္တဲ့ ေခတ္ပါျဖစ္ေနပါျပီ။

Published in How To