-->
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 29

လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ coronavirus အက်ပ္အတည္းသည္ကမာၻအႏွံ႔တြင္စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုျမင့္တက္ေစခဲ့ၿပီးမၾကာေသးမီရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း APAC ၊ယခုအေမရိကန္ႏွင့္ဥေရာပရွိအဓိကေစ်းကြက္ဆိုင္ရာညီလာခံမ်ားႏွင့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။

The Drumသည္ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေသာအဓိကအျဖစ္အပ်က္မ်ား သတင္းအားလုံး တင္ဆက္ေပးေနသည္။

MIP တီဗီ

MIP တီဗီသည္ျပင္သစ္တြင္ပိုမိုဆိုး႐ြားလာသည့္ Covid-19 ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ယခုႏွစ္တြင္ဖ်က္သိမ္းရန္ အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပးျခင္းေၾကာင့္ၿပိဳလဲမည့္ေနာက္ဆုံးျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

မတ္လ ၃၀ မွ ဧၿပီ ၂ ရက္အၾကားက်င္းပရန္စီစဥ္ထားေသာ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို႐ုတ္တရက္ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းသည္ေမလကုန္တြင္က်င္းပမည့္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ကိန္း႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္၏ကံၾကမၼာကိုေမးခြန္းထုတ္ေစခဲ့သည္။

 

ေဒသတြင္းေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕မ်ားကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ေၾကာ္ျငာအသုံးစရိတ္ ႁမွင့္တင္ရန္လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ Abercrombie ႏွင့္ Fitch

 

Advertising Week Europe ႏွင့္ SxSW ရွိ Drum Pubဟာ
ပ်ံႏွံ့ coronavirus အေျခအေနေၾကာင့္ Drum သည္ယခုလေၾကာ္ျငာတင္သည့္ရက္သတၱပတ္ႏွင့္ SXSW တြင္ေရွ႕ဆက္မသြားရန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

thedrum.com သည္မတ္လ ၁၆ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိကမာၻလုံးဆိုင္ရာအြန္လိုင္းပြဲေတာ္တြင္အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပသည့္အခါတြင္အဆင့္ျမင့္အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ အဓိကစာတန္းမ်ားႏွင့္အေၾကာင္းအရာအစီအစဥ္မ်ားအျပည့္အစုံပါ၀င္ေန ဦး မည္ျဖစ္သည္။

ဒီဂ်စ္တယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအပတ္ကကမာၻအ၀န္းရွိTheDrum၏ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေသာဖိတ္ၾကားထားသည့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ားတြင္လက္လြတ္မသြားေစရန္ေသခ်ာတိုက္တြန္းၾကသည္။ Live ႏွင့္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈသည္ေဝးလံေသာေဒသမွတက္ေရာက္သူမ်ားအားထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းႏွင့္ျဖစ္ႏိုင္သမွ်လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာထိုးထြင္းသိျမင္မႈမ်ားကိုကူညီရန္အခြင့္အေရးေပးပါလိမ့္မည္။

ဒီဂ်စ္တယ္ေျပာင္းလဲမႈရက္သတၱပတ္၏အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလာမည့္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ထုတ္ျပန္ပါမည္။ သင္၏စိတ္ဝင္စားမႈကိုဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္မွတ္ပုံတင္ႏိုင္သည္။

ေရွ႕ဆက္ Fox News IAB

Fox News သည္ Covid-19 ျဖစ္ပြားမႈ၏အျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္္ေၾကာ္ျငာအသိုင္းအဝိုင္းမွ 'ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ' တစ္ခုအေနျဖင့္ႏွစ္စဥ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ေရွ႕ေျပးတင္ဆက္မႈကိုမတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ထားေသာ္လည္း Fox News သည္အစီအစဥ္မ်ားကိုေျပာင္းလဲရန္ တစ္ခုတည္းေသာမီဒီယာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ CNN၊ IAB ႏွင့္ Comcast တို႔မွာမူဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိေနေသးေသာ္လည္း အေျခအေနနီးကပ္စြာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွစ္ခုလုံးျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Adobe ထိပ္သီးအစည္းအေဝး

Covid-19 သည္ Adobe Summit သို႔ေျပာင္းလဲျခင္းခံရသည့္အစီအစဥ္ကို online event တစ္ခုတည္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ စီစဥ္သူမ်ားအေနျဖင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကားကူးစက္ေရာဂါ ကူးစက္မႈကိုတားဆီးရန္သတိႀကီးစြာ ထား၍ဆံုးျဖတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

မတ္လ ၂၉ ရက္မွဧၿပီလ ၂ ရက္အၾကား Las Vegas တြင္က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္းတက္ေရာက္သူမ်ားအားအေဝးမွတက္ေရာက္အားေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

Google Cloud Next

Googleသည္Google Cloud Next'20 အျဖစ္ 'reimagined' ျဖစ္ေသာ၎၏ကိုယ္ပိုင္ Cloud Next အျဖစ္အပ်က္အတြက္အလားတူဒစ္ဂ်စ္တယ္ေျဖရွင္းနည္းကိုက်င့္သုံးေနၾကသည္။ Digital Connect၊ ထုတ္လႊင့္သည့္မိန႔္ခြန္းမ်ား၊အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အြန္လိုင္းေပၚမွလႊင့္ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ပုံစံသစ္ကိုဧၿပီ ၆ ရက္မွ ၈ ရက္အၾကားမိတ္ဆက္ေပးမည္။

Facebook F8

Facebook ၏ F8 တီထြင္သူကြန္ဖရင့္သည္ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က San Jose တြင္က်င္းပမည့္ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံသို႔တက္ေရာက္သူ ၅၀၀၀ အားႀကိဳဆိုရန္အစီအစဥ္မ်ားကိုဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ၎ျပည္နယ္တြင္ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ပထမဆုံးေသဆုံးမႈ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

၎သည္ျပည္နယ္အတြင္းပထမဆုံးေသာ Coronavirus ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကိုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေဒသတြင္းကူးစက္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။

WFA Global Marketer အပတ္

မူလကစင္ကာပူတြင္မတ္လ ၃၁ ရက္မွဧၿပီ ၃ ရက္အထိက်င္းပမည္ဟု WFA ကေၾကျငာခဲ့သည္။ စင္ကာပူတြင္ဧျပီ ၂၀ မွ ၂၃ ရက္အထိက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

The Drum ၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ား

ထုတ္လုပ္မွဳစီးပြားေရး, ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္နည္းပညာတစ္ေလွ်ာက္လုံးျပတ္ေတာက္ဖို႔ရွိရာေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ မနက္တြင္The Drum၏ပထမဦးဆုံး APAC ေျပာၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရသည္။

Google မွ APAC ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးမန္ေနဂ်ာ Ishmit Bedi၊ Leela Nair၊ Ebiquity SEA မွမန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ၊ Ryan Murray၊ ဒါ႐ိုက္တာ၊ White Ops မွမိတ္ဖက္မ်ား၊ Sorcha John၊ Iris တြင္မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ Sonal Patel တို႔၊ စကားေျပာရန္စီစဥ္ထားၾကသည္။

စင္ကာပူအမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (WEDP)

Wctonnect International ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ Procter & Gamble (P&G) မွစီစဥ္ေသာပြဲကိုေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုသူမွာစင္ကာပူရွိအေမရိကန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၏ပထမဆုံးအမ်ိဳးသမီးအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ေဒါက္တာလဲ့ဆီယန္ျဖစ္သည္။ Procter & Gamble ရွိ အာရွပစိဖိတ္၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္အာဖရိကမွဒုတိယဥကၭဌဆမ္ဂါစီယာလည္းအတည္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

Splice Beta

ခ်င္းမိုင္တြင္က်င္းပေသာအဆိုပါကြန္ဖရင့္သည္အာရွရွိမီဒီယာအသစ္မ်ားကိုပစ္မွတ္ထားၿပီးမီဒီယာအသြင္ေျပာင္းမႈကိုၾကည့္ရႈရန္ျဖစ္သည္။ မူလကေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္က်င္းပမည္ဟုယူဆရၿပီး၎သည္ ၂၀၂၀ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္သို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ရသည္။

Overthrow II ကိုပြဲေတာ္

PHD Singapore မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္တြင္က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေသာစိန္ေခၚမႈမဟာဗ်ဴဟာ (၁၀) ခ်က္ကိုေလ့လာသည့္ Overthrow II Festival ပြဲကို ေနာက္သို႔ေ႐ႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည္။

အိုင္တီျပပြဲ

စကၤာပူတြင္အႀကီးမားဆုံးစားသုံးသူအီလက္ထ႐ြန္းနစ္ျပပြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာႏွစ္ပတ္လည္ပြဲကိုမတ္လ ၁၂ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ Suntec Convention Center တြင္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ မိတ္ဖက္မ်ား၊ျပည္သူလူထု၏လုံၿခဳံေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာစိုးရိမ္မႈမ်ားကို စဥ္းစားၿပီးေနာက္ ပြဲစီစဥ္သူ Sphere Exhibits ကေနာက္သို႔ေရႊ႕ရန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Art Basel ေဟာင္ေကာင္

မတ္လ ၁၇ ရက္မွ ၂၁ ရက္အထိက်င္းပမည့္ေဟာင္ေကာင္ပြဲေတာ္ကိုဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ မိုင္ယာမီႏွင့္ေဘဆယ္လ္ၿမိဳ႕၌က်င္းပသည့္ Art Basel လုပ္ငန္းကိုေ႐ႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည္။

၎သည္အာရွ၏အျမင့္ဆုံးေသာအႏုပညာျပပြဲတစ္ခု၏အဌမေျမာက္ထုတ္ေဝမႈျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးမွလာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအပါအဝင္လူေပါင္း ၈၈၀၀၀ ခန႔္ကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

(ဤသတင္းမ်ားကိုမတ္လ ၅ ရက္ၾကာသပေတးေန႔ ၃ နာရီတြင္ေနာက္ဆုံးေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္)

ဤေဆာင္းပါးသည္ စကၤာပူ၊Coronavirus၊ဒီဂ်စ္တယ္၊ဒီဂ်စ္တယ္ေၾကာ္ျငာျခင္း၊Entertainment၊အစီအစဥ္မ်ား၊ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး၊မီဒီယာ၊ပြင့္လင္းစြာဆက္ႏြယ္မွဳ၊လူမွဳမီဒီယာႏွင့္ ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ားကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

Coronavirus ကြောင့် ကြီးမားသော ဘယ်ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးပွဲများကို ရွှေ့ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခဲ့ ရသလဲ

လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော coronavirus အကျပ်အတည်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးမကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်း APAC ၊ယခုအမေရိကန်နှင့်ဥရောပရှိအဓိကဈေးကွက်ဆိုင်ရာညီလာခံများနှင့်အဖြစ်အပျက်များကိုအကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့သည်။

The Drumသည်ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ရွှေ့ဆိုင်းခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းများပြုလုပ်သောအဓိကအဖြစ်အပျက်များ သတင်းအားလုံး တင်ဆက်ပေးနေသည်။

MIP တီဗီ

MIP တီဗီသည်ပြင်သစ်တွင်ပိုမိုဆိုးရွားလာသည့် Covid-19 ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ယခုနှစ်တွင်ဖျက်သိမ်းရန် အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခြင်းကြောင့်ပြိုလဲမည့်နောက်ဆုံးဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည်။

မတ်လ ၃၀ မှ ဧပြီ ၂ ရက်အကြားကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသောရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုရုတ်တရက်ဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်းသည်မေလကုန်တွင်ကျင်းပမည့်မျှော်လင့်ထားသည့်ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်၏ကံကြမ္မာကိုမေးခွန်းထုတ်စေခဲ့သည်။

Advertising Week Europe နှင့် SxSW ရှိ Drum Pubဟာ
ပျံနှံ့ coronavirus အခြေအနေကြောင့် Drum သည်ယခုလကြော်ငြာတင်သည့်ရက်သတ္တပတ်နှင့် SXSW တွင်ရှေ့ဆက်မသွားရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။

 

သန်းခေါင်စာရင်းကို ရှုပ်ထွေးစေသည့် အမေရိကန် Trump၏ကြော်ငြာကို ပယ်ချလိုက်တဲ့ Facebookကွန်ရက်

 

thedrum.com သည်မတ်လ ၁၆ ရက်မှ ၂၀ ရက်အထိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအွန်လိုင်းပွဲတော်တွင်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသည့်အခါတွင်အဆင့်မြင့်အင်တာဗျူးများ၊ အဓိကစာတန်းများနှင့်အကြောင်းအရာအစီအစဉ်များအပြည့်အစုံပါဝင်နေ ဦး မည်ဖြစ်သည်။

ဒီဂျစ်တယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအပတ်ကကမ္ဘာအဝန်းရှိTheDrum၏ပရိသတ်များအနေဖြင့် ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသောဖိတ်ကြားထားသည့်ဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများတွင်လက်လွတ်မသွားစေရန်သေချာတိုက်တွန်းကြသည်။ Live နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်ဝေးလံသောဒေသမှတက်ရောက်သူများအားထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း၊ မေးခွန်းများမေးခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှလုံခြုံစိတ်ချရသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကိုကူညီရန်အခွင့်အရေးပေးပါလိမ့်မည်။

ဒီဂျစ်တယ်ပြောင်းလဲမှုရက်သတ္တပတ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလာမည့်နေ့ရက်များတွင်ထုတ်ပြန်ပါမည်။ သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။

ရှေ့ဆက် Fox News IAB

Fox News သည် Covid-19 ဖြစ်ပွားမှု၏အဖြစ်အပျက်ကြောင့်ကြော်ငြာအသိုင်းအဝိုင်းမှ 'ကြိုတင်ကာကွယ်မှု' တစ်ခုအနေဖြင့်နှစ်စဉ်လျှော့ချရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းခံခဲ့ရသည်။

ရှေ့ပြေးတင်ဆက်မှုကိုမတ်လ ၂၄ ရက်တွင်ပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားသော်လည်း Fox News သည်အစီအစဉ်များကိုပြောင်းလဲရန် တစ်ခုတည်းသောမီဒီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ CNN၊ IAB နှင့် Comcast တို့မှာမူဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ရှိနေသေးသော်လည်း အခြေအနေနီးကပ်စွာစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုနှစ်ခုလုံးပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

Adobe ထိပ်သီးအစည်းအဝေး

Covid-19 သည် Adobe Summit သို့ပြောင်းလဲခြင်းခံရသည့်အစီအစဉ်ကို online event တစ်ခုတည်းအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ စီစဉ်သူများအနေဖြင့်ကိုယ်စားလှယ်များအကြားကူးစက်ရောဂါ ကူးစက်မှုကိုတားဆီးရန်သတိကြီးစွာ ထား၍ဆုံးဖြတ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။

မတ်လ ၂၉ ရက်မှဧပြီလ ၂ ရက်အကြား Las Vegas တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်သော်လည်းတက်ရောက်သူများအားအဝေးမှတက်ရောက်အားပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။

Google Cloud Next

Googleသည်Google Cloud Next'20 အဖြစ် 'reimagined' ဖြစ်သော၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် Cloud Next အဖြစ်အပျက်အတွက်အလားတူဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြေရှင်းနည်းကိုကျင့်သုံးနေကြသည်။ Digital Connect၊ ထုတ်လွှင့်သည့်မိန့်ခွန်းများ၊အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို အွန်လိုင်းပေါ်မှလွှင့်ထုတ်လွှင့်မှုများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ပုံစံသစ်ကိုဧပြီ ၆ ရက်မှ ၈ ရက်အကြားမိတ်ဆက်ပေးမည်။

Facebook F8

Facebook ၏ F8 တီထွင်သူကွန်ဖရင့်သည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က San Jose တွင်ကျင်းပမည့်နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံသို့တက်ရောက်သူ ၅၀၀၀ အားကြိုဆိုရန်အစီအစဉ်များကိုဖျက်သိမ်းပြီးနောက် ပြီးခဲ့သည့် အပတ်က ၎င်းပြည်နယ်တွင်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ပထမဆုံးသေဆုံးမှု တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။

၎င်းသည်ပြည်နယ်အတွင်းပထမဆုံးသော Coronavirus ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဒေသတွင်းကူးစက်ရောဂါများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများမြင့်တက်စေခဲ့သည်။

WFA Global Marketer အပတ်

မူလကစင်ကာပူတွင်မတ်လ ၃၁ ရက်မှဧပြီ ၃ ရက်အထိကျင်းပမည်ဟု WFA ကကြေငြာခဲ့သည်။ စင်ကာပူတွင်ဧပြီ ၂၀ မှ ၂၃ ရက်အထိကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။

The Drum ၏ပြောကြားချက်များ

ထုတ်လုပ်မှုစီးပွားရေး, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်နည်းပညာတစ်လျှောက်လုံးပြတ်တောက်ဖို့ရှိရာဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ မနက်တွင်The Drum၏ပထမဦးဆုံး APAC ပြောကြားချက်ကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရသည်။

Google မှ APAC ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးမန်နေဂျာ Ishmit Bedi၊ Leela Nair၊ Ebiquity SEA မှမန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ၊ Ryan Murray၊ ဒါရိုက်တာ၊ White Ops မှမိတ်ဖက်များ၊ Sorcha John၊ Iris တွင်မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာနှင့် Sonal Patel တို့၊ စကားပြောရန်စီစဉ်ထားကြသည်။

စင်ကာပူအမျိုးသမီးစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (WEDP)

Wctonnect International နှင့် ပူးပေါင်း၍ Procter & Gamble (P&G) မှစီစဉ်သောပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။

ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသူမှာစင်ကာပူရှိအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ပထမဆုံးအမျိုးသမီးအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဒေါက်တာလဲ့ဆီယန်ဖြစ်သည်။ Procter & Gamble ရှိ အာရှပစိဖိတ်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အာဖရိကမှဒုတိယဥက္ဌဌဆမ်ဂါစီယာလည်းအတည်ပြုမည်ဖြစ်သည်။

Splice Beta

ချင်းမိုင်တွင်ကျင်းပသောအဆိုပါကွန်ဖရင့်သည်အာရှရှိမီဒီယာအသစ်များကိုပစ်မှတ်ထားပြီးမီဒီယာအသွင်ပြောင်းမှုကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်။ မူလကဖေဖော်ဝါရီလတွင်ကျင်းပမည်ဟုယူဆရပြီး၎င်းသည် ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသည်။

Overthrow II ကိုပွဲတော်

PHD Singapore မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်တွင်ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသောစိန်ခေါ်မှုမဟာဗျူဟာ (၁၀) ချက်ကိုလေ့လာသည့် Overthrow II Festival ပွဲကို နောက်သို့ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။

အိုင်တီပြပွဲ

စင်္ကာပူတွင်အကြီးမားဆုံးစားသုံးသူအီလက်ထရွန်းနစ်ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်သောနှစ်ပတ်လည်ပွဲကိုမတ်လ ၁၂ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိ Suntec Convention Center တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ မိတ်ဖက်များ၊ပြည်သူလူထု၏လုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကို စဉ်းစားပြီးနောက် ပွဲစီစဉ်သူ Sphere Exhibits ကနောက်သို့ရွှေ့ရန်ပြောကြားခဲ့သည်။

Art Basel ဟောင်ကောင်

မတ်လ ၁၇ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိကျင်းပမည့်ဟောင်ကောင်ပွဲတော်ကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ မိုင်ယာမီနှင့်ဘေဆယ်လ်မြို့၌ကျင်းပသည့် Art Basel လုပ်ငန်းကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။

၎င်းသည်အာရှ၏အမြင့်ဆုံးသောအနုပညာပြပွဲတစ်ခု၏အဌမမြောက်ထုတ်ဝေမှုဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်တရုတ်ပြည်မကြီးမှလာရောက်လည်ပတ်သူများအပါအဝင်လူပေါင်း ၈၈၀၀၀ ခန့်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။

(ဤသတင်းများကိုမတ်လ ၅ ရက်ကြာသပတေးနေ့ ၃ နာရီတွင်နောက်ဆုံးကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်)

ဤဆောင်းပါးသည် စင်္ကာပူ၊Coronavirus၊ဒီဂျစ်တယ်၊ဒီဂျစ်တယ်ကြော်ငြာခြင်း၊Entertainment၊အစီအစဉ်များ၊ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး၊မီဒီယာ၊ပွင့်လင်းစွာဆက်နွယ်မှု၊လူမှုမီဒီယာနှင့် ကြော်ငြာခြင်းများကို ရည်ညွှန်းပါသည်။

 

Reference Source: The Drum

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

Abercrombie ႏွင့္ Fitch သည္ေဒသဆိုင္ရာေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးအခ်က္အခ်ာမ်ား၏တိုးတက္မႈကိုျဖည့္စြက္ရန္ဒုတိယႏွစ္ဆက္တိုက္ေစ်းကြက္အသုံးစရိတ္ကိုျမႇင့္တင္ၾကသည္။

ကုမၸဏီ၏အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Fran Horowitz ကေျပာၾကားရာတြင္ကုမၸဏီအေနျဖင့္၎၏ေဈးကြက္ကိုအေမရိကန္မွလုံးဝေမာင္းႏွင္ျခင္းႏွင့္ပင္မဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ေဒသတြင္းေစ်းကြက္မ်ားအၾကားအသုံးစရိတ္မ်ားကိုခြဲေဝျခင္းအၾကား“ အကူးအေျပာင္း” ျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

Hollister ႏွင့္၎၏ eponymous တံဆိပ္ကိုပိုင္ဆိုင္သည့္ Abercrombie ႏွင့္ Fitch သည္ EMEA ႏွင့္ APAC ေဒသမ်ားတြင္ အသီးသီးဖြင့္လွစ္ရန္ လန္ဒန္ႏွင့္ရွန္ဟိုင္းတို႔၌ ႐ုံးမ်ားဖြင့္လွစ္လိုက္ၾကသည္။ ထိုအခ်က္အခ်ာမ်ားသည္ေဒသဆိုင္ရာစည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးကိုကိုယ္တိုင္စတင္ထုတ္လုပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲကမာၻလုံးဆိုင္ရာေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူလုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 

Coronavirus ကိုတုန့်ပြန်မှုအရ Pubပွဲများကို ဒီဂျစ်တယ်ပွဲတော်များသဖွယ် ပြုလုပ်မည့် The Drum

 

ဘ႑ာေရးအရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Scott Lipesky မွေျပာၾကားခ်က္အရ ယခု Abercrombie ႏွင့္ Fitch သည္အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားကိုတည္ေဆာက္ၿပီး“ ေဒသဆိုင္ရာအားထုတ္မႈမ်ား” တြင္ေငြမ်ားပိုမိုထည့္ ၀ င္ၾကသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ကုမၸဏီ အတြက္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ လန္ဒန္ႏွင့္ရွန္ဟိုင္းရွိအမွတ္တံဆိပ္ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးမန္ေနဂ်ာႏွစ္ ဦးကေၾကာ္ျငာေနၾကသည္။

APAC ရွိ Abercrombie ႏွင့္ Fitch ၏ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး၏ "အႀကီးမားဆုံးအပိုင္းအစ" ျဖစ္ေသာတ႐ုတ္အြန္လိုင္းလက္လီ၀က္ဘ္ဆိုက္Tmall တြင္စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးမ်ားစတင္ျခင္းအတြက္ေနာက္ဆုံးေစ်းကြက္သမားမ်ားသည္တာဝန္ရွိသည္။

အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Fran Horowitz က“ ရွန္ဟိုင္း႐ုံးကို ၀ ယ္လိုက္တဲ့ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးစြမ္းရည္ေတြအတြက္ကြၽန္ေတာ္တို႔တကယ္စိတ္လႈပ္ရွားမိပါတယ္။ ဒါဟာ Tmall အတြက္ဌာနတစ္ခုတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ Tmall အတြက္ပိုေကာင္းတဲ့နည္းဗ်ဴဟာကိုတည္ေဆာက္ျခင္းပဲ” ဟုအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Fran Horowitz ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုအပတ္ (မတ္လ ၄) တြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ဆက္သြယ္ေပးၾကပါ။

“ ဥေရာပရဲ႕အဓိကေစ်းကြက္ေတြမွာ၊ အာရွမွာရွိတဲ့ coronavirus ေတြေၾကာင့္ဆူညံသံေတြအမ်ားႀကီးထြက္ေပၚေနတာကိုသိသာထင္ရွားေနတယ္၊ ​​ေ႐ြ႕လ်ားမႈနည္းေနပါတယ္” ဟု Lipesky ကဆက္ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ေရရွည္အတြက္အေကာင္းျမင္သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၎သည္ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားေရရွည္အတြက္အဓိကေမာင္းႏွင္အားျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။

Abercrombieႏွင့္ Fitch ၏ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး 'အဆင့္ျမႇင့္'လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကသုံးစြဲမႈတိုးျမႇင့္မႈေၾကာင့္ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးဘတ္ဂ်က္ကိုျမႇင့္တင္ရန္စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္တယ္။

'ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး၊ အေထြေထြႏွင့္စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာအသုံးစရိတ္မ်ား' ကိုသုံးစြဲရန္၂၀၁၈ ခုႏွစ္၏ေဒၚလာ ၄၈၅ မီလီယံကို ေဒၚလာ ၄၆၅ သန္းျဖင့္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ရသည္ဟု Lipesky ကအတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

"၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးနဲ႔ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာတကယ္ကိုေကာင္းတဲ့ေျခလွမ္းေတြလွမ္းႏိုင္ခဲ့တယ္" "က်ေနာ္တို႔က 2019 ခုႏွစ္တြင္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ၿပီးႏွင့္ 2020 ခုႏွစ္တြင္ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနပါလိမ့္မယ္။ "

Tik Tok ႏွင့္ Twitch၊ YouTube, Instagram ႏွင့္ Spotify စသည့္ platform သစ္မ်ားတြင္မီဒီယာကို၀ယ္ျခင္းမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းအားျဖင့္ကုမၸဏီသည္၎၏အဓိက Gen Z ေဖာက္သည္အားစကားေျပာဆိုရန္အတူတကြႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါအမွတ္တံဆိပ္ကိုလည္း 'ကမာၻ႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္စိတ္က်န္းမာေရးေန႔' ႏွင့္ 'Hollister ယုံၾကည္မႈစီမံကိန္း' '၏လမ္းေၾကာင္းျဖင့္၎၏ဆယ္ေက်ာ္သက္ပရိသတ္ကိုပိုမို "စစ္မွန္"စြာထိေရာက္ေစရန္၎၏ဖန္တီးမႈျပန္လည္ျပဳျပင္ေနၾကၿပီျဖစ္တယ္။

ယခုႏွစ္ရလဒ္မ်ားမွာစုစုေပါင္းအျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီးအသားတင္ေရာင္းအားသည္ ၁% မွ ၃.၆၂ ဘီလီယံသို႔ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ႏႈိင္းယွဥ္ေရာင္းအားလည္း၁% ျမင့္တက္ေပမယ့္တိုးတက္မႈႏႈန္း ၂၀၁၈ ရဲ႕ ၃% မွတစ္ႏွစ္ႏွင့္တစ္ႏွစ္တိုးတက္မႈကေနေႏွးေကြးေနပါသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ Abercrombie ႏွင့္ Fitch ၏ဒုတိယအဆင့္အေျပာင္းအလဲသည္ 'ေျပာင္းလဲေနစဥ္ကာလတြင္တိုးတက္ေန' ‘growing while transforming phase’ေသာအရာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၊ထိေရာက္မႈအတြက္ႀကိဳးပမ္းျခင္းႏွင့္အတူ ေခတ္မီေသာစတိုးဆိုင္မ်ားႏွင့္ topless ေမာ္ဒယ္မ်ား၊ေခတ္မွကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကိုအျပဳသေဘာေဆာင္ျခင္း ႏွင့္အားလုံးပါဝင္ခြင့္ရွိသည့္ေခတ္သို႔ေျပာင္းလဲရန္ရည္႐ြယ္ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္၎၏“ ျပင္းထန္ေသာ” လႈပ္ရွားမႈတြင္အားကစားသမားမ်ားျဖစ္ေသာ Megan Rapinoe ႏွင့္ Kyle Kuzma တို႔သည္“ မိမိကိုယ္ကိုစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္၏အျပဳသေဘာေဆာင္ျခင္းႏွင့္အတားအဆီးမ်ားကိုေက်ာ္လႊားျခင္းတို႔မွသူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကဳံကိုမွ်ေဝျခင္း” ကဲ့သို႔ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကိုတင္ဆက္ထားသည္။

ဤ ေဆာင္းပါးသည္ ေျမာက္အေမရိကား၊Abercrombie And Fitch၊ Hollister၊ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္တို႔ကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

ဒေသတွင်းဈေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ကြော်ငြာအသုံးစရိတ်
မြှင့်တင်ရန်လုပ်ဆောင်ကြသည့် Abercrombie နှင့် Fitch

Abercrombie နှင့် Fitch သည်ဒေသဆိုင်ရာဈေးကွက်ရှာဖွေရေးအချက်အချာများ၏တိုးတက်မှုကိုဖြည့်စွက်ရန်ဒုတိယနှစ်ဆက်တိုက်ဈေးကွက်အသုံးစရိတ်ကိုမြှင့်တင်ကြသည်။

ကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Fran Horowitz ကပြောကြားရာတွင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်း၏ဈေးကွက်ကိုအမေရိကန်မှလုံးဝမောင်းနှင်ခြင်းနှင့်ပင်မဌာနချုပ်နှင့်ဒေသတွင်းဈေးကွက်များအကြားအသုံးစရိတ်များကိုခွဲဝေခြင်းအကြား“ အကူးအပြောင်း” ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။

Hollister နှင့်၎င်း၏ eponymous တံဆိပ်ကိုပိုင်ဆိုင်သည့် Abercrombie နှင့် Fitch သည် EMEA နှင့် APAC ဒေသများတွင် အသီးသီးဖွင့်လှစ်ရန် လန်ဒန်နှင့်ရှန်ဟိုင်းတို့၌ ရုံးများဖွင့်လှစ်လိုက်ကြသည်။ ထိုအချက်အချာများသည်ဒေသဆိုင်ရာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုကိုယ်တိုင်စတင်ထုတ်လုပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဈေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အတူလုပ်ဆောင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။

 

သန်းခေါင်စာရင်းကို ရှုပ်ထွေးစေသည့် အမေရိကန် Trump၏ကြော်ငြာကို ပယ်ချလိုက်တဲ့ Facebookကွန်ရက်

 

ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Scott Lipesky မှပြောကြားချက်အရ ယခု Abercrombie နှင့် Fitch သည်အဆိုပါအဖွဲ့များကိုတည်ဆောက်ပြီး“ ဒေသဆိုင်ရာအားထုတ်မှုများ” တွင်ငွေများပိုမိုထည့် ၀ င်ကြသည်။

လက်ရှိအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီ အတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် လန်ဒန်နှင့်ရှန်ဟိုင်းရှိအမှတ်တံဆိပ်ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာနှစ် ဦးကကြော်ငြာနေကြသည်။

APAC ရှိ Abercrombie နှင့် Fitch ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေး၏ "အကြီးမားဆုံးအပိုင်းအစ" ဖြစ်သောတရုတ်အွန်လိုင်းလက်လီဝက်ဘ်ဆိုက်Tmall တွင်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများစတင်ခြင်းအတွက်နောက်ဆုံးဈေးကွက်သမားများသည်တာဝန်ရှိသည်။

အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Fran Horowitz က“ ရှန်ဟိုင်းရုံးကို ၀ ယ်လိုက်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးစွမ်းရည်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ ဒါဟာ Tmall အတွက်ဌာနတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် Tmall အတွက်ပိုကောင်းတဲ့နည်းဗျူဟာကိုတည်ဆောက်ခြင်းပဲ” ဟုအမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Fran Horowitz ကပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုအပတ် (မတ်လ ၄) တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့်ဆက်သွယ်ပေးကြပါ။

“ ဥရောပရဲ့အဓိကဈေးကွက်တွေမှာ၊ အာရှမှာရှိတဲ့ coronavirus တွေကြောင့်ဆူညံသံတွေအများကြီးထွက်ပေါ်နေတာကိုသိသာထင်ရှားနေတယ်၊ ရွေ့လျားမှုနည်းနေပါတယ်” ဟု Lipesky ကဆက်ပြောသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေရှည်အတွက်အကောင်းမြင်သူများဖြစ်ကြပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားရေရှည်အတွက်အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။

Abercrombieနှင့် Fitch ၏ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး 'အဆင့်မြှင့်'လုပ်ဆောင်ချက်သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသုံးစွဲမှုတိုးမြှင့်မှုကြောင့်ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်ကိုမြှင့်တင်ရန်စီစဉ်နေပြီဖြစ်တယ်။

'ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ အထွေထွေနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအသုံးစရိတ်များ' ကိုသုံးစွဲရန်၂၀၁၈ ခုနှစ်၏ဒေါ်လာ ၄၈၅ မီလီယံကို ဒေါ်လာ ၄၆၅ သန်းဖြင့်လျှော့ချခဲ့ရသည်ဟု Lipesky ကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။

"၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာဈေးကွက်ရှာဖွေရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ခြေလှမ်းတွေလှမ်းနိုင်ခဲ့တယ်" "ကျနော်တို့က 2019 ခုနှစ်တွင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပြီးနှင့် 2020 ခုနှစ်တွင်ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေပါလိမ့်မယ်။ "

Tik Tok နှင့် Twitch၊ YouTube, Instagram နှင့် Spotify စသည့် platform သစ်များတွင်မီဒီယာကိုဝယ်ခြင်းများပျံ့နှံ့ခြင်းအားဖြင့်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏အဓိက Gen Z ဖောက်သည်အားစကားပြောဆိုရန်အတူတကွကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ကြသည်။

အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်ကိုလည်း 'ကမ္ဘာ့ ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ကျန်းမာရေးနေ့' နှင့် 'Hollister ယုံကြည်မှုစီမံကိန်း' '၏လမ်းကြောင်းဖြင့်၎င်း၏ဆယ်ကျော်သက်ပရိသတ်ကိုပိုမို "စစ်မှန်"စွာထိရောက်စေရန်၎င်း၏ဖန်တီးမှုပြန်လည်ပြုပြင်နေကြပြီဖြစ်တယ်။

ယခုနှစ်ရလဒ်များမှာစုစုပေါင်းအပြုသဘောဆောင်ပြီးအသားတင်ရောင်းအားသည် ၁% မှ ၃.၆၂ ဘီလီယံသို့မြင့်တက်ခဲ့သည်။ နှိုင်းယှဉ်ရောင်းအားလည်း၁% မြင့်တက်ပေမယ့်တိုးတက်မှုနှုန်း ၂၀၁၈ ရဲ့ ၃% မှတစ်နှစ်နှင့်တစ်နှစ်တိုးတက်မှုကနေနှေးကွေးနေပါသည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်အကုန်တွင် Abercrombie နှင့် Fitch ၏ဒုတိယအဆင့်အပြောင်းအလဲသည် 'ပြောင်းလဲနေစဉ်ကာလတွင်တိုးတက်နေ' ‘growing while transforming phase’သောအရာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၊ထိရောက်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းခြင်းနှင့်အတူ ခေတ်မီသောစတိုးဆိုင်များနှင့် topless မော်ဒယ်များ၊ခေတ်မှကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုအပြုသဘောဆောင်ခြင်း နှင့်အားလုံးပါဝင်ခွင့်ရှိသည့်ခေတ်သို့ပြောင်းလဲရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဥပမာအားဖြင့်၎င်း၏“ ပြင်းထန်သော” လှုပ်ရှားမှုတွင်အားကစားသမားများဖြစ်သော Megan Rapinoe နှင့် Kyle Kuzma တို့သည်“ မိမိကိုယ်ကိုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်၏အပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်အတားအဆီးများကိုကျော်လွှားခြင်းတို့မှသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေခြင်း” ကဲ့သို့သောစိန်ခေါ်မှုများကိုတင်ဆက်ထားသည်။

ဤ ဆောင်းပါးသည် မြောက်အမေရိကား၊Abercrombie And Fitch၊ Hollister၊ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် အမှတ်တံဆိပ်တို့ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။

 

Reference Source: The Drum

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ coronavirus အေျခအေနေၾကာင့္ Drum သည္ယခုလေၾကာ္ျငာတင္သည့္ ရက္သတၱပတ္ႏွင့္ SXSW တြင္ အင္တိုက္အားတိုက္မသြားေတာ့ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

thedrum.com သည္မတ္လ ၁၆ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိကမာၻလုံးဆိုင္ရာအြန္လိုင္းပြဲေတာ္မ်ားတြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပသည့္အခါတြင္ အဆင့္ျမင့္အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ အဓိကမွတ္စုမ်ား၊အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား အျပည့္အစုံပါ၀င္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

ဒီဂ်စ္တယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအပတ္တြင္ကမာၻအ၀န္း ရွိTheDrum၏ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေသာ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ားတြင္ လက္လြတ္မသြားေစရန္ေသခ်ာေစေပါက္တက္ေရာက္ေစသည္။ Live ႏွင့္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈသည္ေဝးလံေသာေနရာမွတက္ေရာက္သူမ်ားအားအဆင္ေျပေစၿပီး ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းႏွင့္ျဖစ္ႏိုင္သမွ်လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာထိုးထြင္းသိျမင္မႈမ်ားကိုကူညီရန္အခြင့္အေရးေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဂ်စ္တယ္ေျပာင္းလဲမႈရက္သတၱပတ္၏အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလာမည့္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ထုတ္ျပန္ပါလိမ့္မည္။ သင္၏စိတ္ဝင္စားမႈကိုဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ပါသည္။

 

ကမ႓ာ့ေတာ႐ိုင္းတိရိစၧာန္မ်ားေန႔ကို တိရိစၧာန္ပံုမ်ား ထီထြင္ဖယ္ရွား၍ဂုဏ္ျပဳၾကသည့္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ အားကစားအသင္းမ်ား

 

The Drumအယ္ဒီတာခ်ဳပ္Gordon Youngက“ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာလန္ဒန္နဲ႔ Austin မွာရွိတဲ့ The Drumရဲ႕အရက္ဆိုင္ေတြကိုဖ်က္သိမ္းတာဟာ သဘာဝက်ပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေဖာက္သည္မ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ား၏က်န္းမာေရးသည္ အဓိကက်ၿပီးပုံမွန္အတိုင္းေရွ႕ဆက္သြားရန္မွာ အရမ္းအားထုတ္ဖို႔မလိုဘူး"ဟုကြၽႏ္ုပ္တို႔ခံစားခဲ့ရသည္။

“ ငါတို႔ရဲ႕ေတာက္ပတဲ့အျဖစ္အပ်က္အစီအစဥ္ေတြကိုျဖဳန္းတီးပစ္မယ့္အစား၊ အခုငါတို႔မွာဆန္းသစ္တဲ့ပြဲေတာ္ပုံစံအသစ္ကိုမိတ္ဆက္ဖို႔အခြင့္အေရးရခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္သည္ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ေျပာင္းျခင္းကိုအာ႐ုံစိုက္ရန္အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ကမာၻတစ္လႊားရွိ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏စာဖတ္သူမ်ားႏွင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ယခုလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ပထမဆုံးေသာ Digital Transformation Week သို႔ႀကိဳဆိုရန္မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ”

ငါးရက္တာကာလအတြင္း thedrum.com သည္တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္သည့္ panel အစည္းအေဝးမ်ား၊ ဒီဂ်စ္တယ္အသြင္ေျပာင္းလဲမႈကိုရပ္ၿပီးေနာက္တြင္ The Drum သည္ထူးျခားေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအရာမ်ားစြာကိုထုတ္ေဝမည္ကိုေတြ႕ရလိမ့္မည္။

အဆိုပါThe Drumသည္ ယခုႏွစ္ပထမႏွစ္ဝက္အတြက္ ၎၏တိုက္႐ိုက္အျဖစ္အပ်က္အစီအစဥ္မ်ားကိုျပန္လည္သုံးသပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ပြဲအခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၎တို႔အားအေကာင္းဆုံး တာဝန္ယူမႈရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။

လန္ဒန္တြင္မတ္လ ၂၅ ရက္၌က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေသာေအဂ်င္စီအရွိန္ျမႇင့္တင္ေရးေန႔ကြန္ဖရင့္ကို ၂၀၂၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ျပဳလုပ္မည္

ဤ ေဆာင္းပါးသည္ ကမ႓ာ၊ရက္သတၱပတ္ေၾကာ္ျငာျခင္း၊SXSW၊Coronavirus၊ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္တို႔ကို ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

 

<<<Unicode>>>

 

Coronavirus ကိုတုန့်ပြန်မှုအရ Pubပွဲများကို ဒီဂျစ်တယ်ပွဲတော်များသဖွယ် ပြုလုပ်မည့် The Drum

ဖွံ့ဖြိုးဆဲ coronavirus အခြေအနေကြောင့် Drum သည်ယခုလကြော်ငြာတင်သည့် ရက်သတ္တပတ်နှင့် SXSW တွင် အင်တိုက်အားတိုက်မသွားတော့ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။

thedrum.com သည်မတ်လ ၁၆ ရက်မှ ၂၀ ရက်အထိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအွန်လိုင်းပွဲတော်များတွင် အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပသည့်အခါတွင် အဆင့်မြင့်အင်တာဗျူးများ၊ အဓိကမှတ်စုများ၊အကြောင်းအရာများနှင့် အစီအစဉ်များ အပြည့်အစုံပါဝင်နေဦးမည်ဖြစ်သည်။

ဒီဂျစ်တယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအပတ်တွင်ကမ္ဘာအဝန်း ရှိTheDrum၏ပရိသတ်များအနေဖြင့် ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသော ဖိတ်ကြားထားသည့် ဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများတွင် လက်လွတ်မသွားစေရန်သေချာစေပေါက်တက်ရောက်စေသည်။ Live နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်ဝေးလံသောနေရာမှတက်ရောက်သူများအားအဆင်ပြေစေပြီး မေးခွန်းများမေးခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှလုံခြုံစိတ်ချရသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကိုကူညီရန်အခွင့်အရေးပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီဂျစ်တယ်ပြောင်းလဲမှုရက်သတ္တပတ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလာမည့်နေ့ရက်များတွင်ထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မည်။ သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။

 

ဒေတာသိပ္ပံကုမ္ပဏီမှ Sandtable၏ ‘deepen’နည်းပညာကို ရရှိသည့် WPP

 

The Drumအယ်ဒီတာချုပ်Gordon Youngက“ ကျွန်တော်တို့ဟာလန်ဒန်နဲ့ Austin မှာရှိတဲ့ The Drumရဲ့အရက်ဆိုင်တွေကိုဖျက်သိမ်းတာဟာ သဘာဝကျပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ဝန်ထမ်းများ၏ကျန်းမာရေးသည် အဓိကကျပြီးပုံမှန်အတိုင်းရှေ့ဆက်သွားရန်မှာ အရမ်းအားထုတ်ဖို့မလိုဘူး"ဟုကျွန်ုပ်တို့ခံစားခဲ့ရသည်။

“ ငါတို့ရဲ့တောက်ပတဲ့အဖြစ်အပျက်အစီအစဉ်တွေကိုဖြုန်းတီးပစ်မယ့်အစား၊ အခုငါတို့မှာဆန်းသစ်တဲ့ပွဲတော်ပုံစံအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့ပါတယ်။ ယခုအချိန်သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းခြင်းကိုအာရုံစိုက်ရန်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို ယခုလနှောင်းပိုင်းတွင်ပထမဆုံးသော Digital Transformation Week သို့ကြိုဆိုရန်မစောင့်နိုင်တော့ပါဘူး။ ”

ငါးရက်တာကာလအတွင်း thedrum.com သည်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့် panel အစည်းအဝေးများ၊ ဒီဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းလဲမှုကိုရပ်ပြီးနောက်တွင် The Drum သည်ထူးခြားသောအကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများစွာကိုထုတ်ဝေမည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။

အဆိုပါThe Drumသည် ယခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွက် ၎င်း၏တိုက်ရိုက်အဖြစ်အပျက်အစီအစဉ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ပွဲအခမ်းအနားများနှင့်ပတ်သက်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ၎င်းတို့အားအကောင်းဆုံး တာဝန်ယူမှုရှိစေရန် ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။

လန်ဒန်တွင်မတ်လ ၂၅ ရက်၌ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသောအေဂျင်စီအရှိန်မြှင့်တင်ရေးနေ့ကွန်ဖရင့်ကို ၂၀၂၀ နောက်ပိုင်းတွင်ပြုလုပ်မည်

ဤ ဆောင်းပါးသည် ကမ္ဘာ၊ရက်သတ္တပတ်ကြော်ငြာခြင်း၊SXSW၊Coronavirus၊ကြော်ငြာခြင်း၊ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် အမှတ်တံဆိပ်တို့ကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 

Reference Source: The Drum

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

နယူးေယာက္New York (CNN Business)- BMW၏ အမွတ္တံဆိပ္ အမွတ္အသားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုေက်ာ္အတြင္း ၎၏ပထမဆုံးဒီဇိုင္းကို ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ာမန္ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္သူ၏ ဆန္းသစ္ထားေသာ အမွတ္တံဆိပ္သည္ အနက္ေရာင္ လက္စြပ္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာေသာစက္ဝိုင္းတစ္ခု အျဖစ္သို႔တြန္းပို႔သည္။ က်န္တဲ့အပိုင္းေတြ၊ typefaceအပါအ၀င္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနဲ႔ပိုၿပီး ေခတ္မွီတဲ့ အသြင္အျပင္ရွိတယ္။ အဝိုင္းအတြင္းရွိ အျပာႏွင့္အျဖဴ သည္အထိမ္းအမွတ္တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည္။
၎၏ လူမႈမီဒီယာပလက္ေဖာင္းမ်ား ႏွင့္ဝက္ဘ္ဆိုက္အပါအ၀င္ BMW ၏ဆက္သြယ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္အသုံးျပဳမည့္အမွတ္တံဆိပ္သစ္သည္ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ရည္႐ြယ္သည္ဟု BMW ၏၀ယ္ယူအားေပးသူမ်ားႏွင့္အမွတ္တံဆိပ္ ဒုတိယဥကၠဌ Jans Thiemer ကေျပာၾကားခဲ့သည္။သူ၏ အျမင္သစ္သည္ BMW ၏အနာဂတ္ႏွင့္အနာဂတ္တြင္ ကားေမာင္းျခင္း၊ကားေမာင္းျခင္းအတြက္ အေရးပါမႈ ႏွင့္ဆက္စပ္မႈ ကိုျပသေနသည္။

 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို 'Behind the Mac' အမည္ျဖင့္Alicia Keys၊ Malala Yousafzai အျပင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ ဂုဏ္ျပဳသည့္ Apple

 

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦး ကေျပာၾကားရာတြင္ ေမာ္ေတာ္ကား အမွတ္တံဆိပ္အသစ္သည္ ထုတ္လုပ္မႈယာဥ္မ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာေစရန္အစီအစဥ္မရွိပါဘူး၊သို႔ေသာ္လည္း BMW သည္၎၏ Concept i4 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏မ်က္ႏွာဖုံး၌ အဂၤါေန႔တြင္ ပြဲဦးထြက္ ထြက္ေပၚလာသည့္ Tesla (TSLA) ကိုရည္႐ြယ္၍ လွ်ပ္စစ္ကားတစ္စီးတြင္ထည့္သြင္းထားသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ဒီဇိုင္းသည္ ကား၏အျပင္အေရာင္ကို ပိုမိုေပၚလြင္ေစသည္ ဟုကုမၸဏီကေျပာၾကားခဲ့သည္။
BMW ၏ ယခင္တံဆိပ္သည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ၏ ၁၀၃ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ သမိုင္းတြင္ အမွတ္တံဆိပ္ေျခာက္ခု ရွိသည္။
ပရိသတ္မ်ားသည္မၾကာေသးမီက လိုဂို၏အတြင္းပိုင္းသည္ ပန္ကာတစ္ခုျဖစ္သည္ ဟုၾကာျမင့္စြာထင္မွတ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း BMW ကအျဖဴႏွင့္အျပာပုံစံသည္ဂ်ာမန္၏ Bavaria ကိုကိုယ္စားျပဳသည္ဟုရွင္းျပခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ၏၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း“ propeller myth” သည္ ၎၏ေလယာဥ္အင္ဂ်င္မ်ားကို ေၾကာ္ျငာသည့္ကုမၸဏီ၏ေၾကာ္ျငာေဟာင္း မွဆင္းသက္လာသည္။
ဒီဇိုင္းကုမၸဏီ Siegel + Gale ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာဖန္တီးမႈဒါ႐ိုက္တာ Doug Sellers က CNN Business ကိုေျပာၾကားရာတြင္ logo အသစ္သည္တိုးတက္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၀ယ္ယူအားေပးသူလူငယ္မ်ားအတြက္ ပိုမို၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည္ဟုခံစားရသည္။
BMW သည္ ဒုတိယဂ်ာမန္ကားထုတ္လုပ္သူျဖစ္ၿပီး ေျခာက္လအတြင္း ပုံစံအသစ္တစ္ခုကိုျပသရန္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Volkswagen (VLKAF) သည္ Frankfurt Auto Showတြင္ အမွတ္တံဆိပ္ျပားတစ္ခ်ပ္ကိုျပသခဲ့သည္မွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အမွတ္တံဆိပ္ သေဘာထားကိုျပင္ပ ကမာၻတြင္ျမင္သာေစရန္ ျပဳလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္သည္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

BMW သည် ၎င်း၏ အထင်ကရဖြစ်သော တံဆိပ်(Logo)ကို ပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲ

နယူးယောက်New York (CNN Business)- BMW၏ အမှတ်တံဆိပ် အမှတ်အသားသည် ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုကျော်အတွင်း ၎င်း၏ပထမဆုံးဒီဇိုင်းကို ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ဂျာမန်မော်တော်ကား ထုတ်လုပ်သူ၏ ဆန်းသစ်ထားသော အမှတ်တံဆိပ်သည် အနက်ရောင် လက်စွပ်ကို ပွင့်လင်းမြင်သာသောစက်ဝိုင်းတစ်ခု အဖြစ်သို့တွန်းပို့သည်။ ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေ၊ typefaceအပါအဝင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ပိုပြီး ခေတ်မှီတဲ့ အသွင်အပြင်ရှိတယ်။ အဝိုင်းအတွင်းရှိ အပြာနှင့်အဖြူ သည်အထိမ်းအမှတ်တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေသည်။
၎င်း၏ လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများ နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်အပါအဝင် BMW ၏ဆက်သွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုများတွင်အသုံးပြုမည့်အမှတ်တံဆိပ်သစ်သည်ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်ရည်ရွယ်သည်ဟု BMW ၏ဝယ်ယူအားပေးသူများနှင့်အမှတ်တံဆိပ် ဒုတိယဥက္ကဌ Jans Thiemer ကပြောကြားခဲ့သည်။သူ၏ အမြင်သစ်သည် BMW ၏အနာဂတ်နှင့်အနာဂတ်တွင် ကားမောင်းခြင်း၊ကားမောင်းခြင်းအတွက် အရေးပါမှု နှင့်ဆက်စပ်မှု ကိုပြသနေသည်။

 

Global သည် BT ၏ပြင်ပကွန်ယက်ကိုလုံခြုံစေပြီး Dax သို့မျက်နှာပြင် ၅၀၀ ပေါင်းထည့်ခြင်း

 

ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦး ကပြောကြားရာတွင် မော်တော်ကား အမှတ်တံဆိပ်အသစ်သည် ထုတ်လုပ်မှုယာဉ်များတွင် ပေါ်ပေါက်လာစေရန်အစီအစဉ်မရှိပါဘူး၊သို့သော်လည်း BMW သည်၎င်း၏ Concept i4 မော်တော်ယာဉ်၏မျက်နှာဖုံး၌ အင်္ဂါနေ့တွင် ပွဲဦးထွက် ထွက်ပေါ်လာသည့် Tesla (TSLA) ကိုရည်ရွယ်၍ လျှပ်စစ်ကားတစ်စီးတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာသော ဒီဇိုင်းသည် ကား၏အပြင်အရောင်ကို ပိုမိုပေါ်လွင်စေသည် ဟုကုမ္ပဏီကပြောကြားခဲ့သည်။
BMW ၏ ယခင်တံဆိပ်သည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ၁၀၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော သမိုင်းတွင် အမှတ်တံဆိပ်ခြောက်ခု ရှိသည်။
ပရိသတ်များသည်မကြာသေးမီက လိုဂို၏အတွင်းပိုင်းသည် ပန်ကာတစ်ခုဖြစ်သည် ဟုကြာမြင့်စွာထင်မှတ်ခဲ့ကြသော်လည်း BMW ကအဖြူနှင့်အပြာပုံစံသည်ဂျာမန်၏ Bavaria ကိုကိုယ်စားပြုသည်ဟုရှင်းပြခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း“ propeller myth” သည် ၎င်း၏လေယာဉ်အင်ဂျင်များကို ကြော်ငြာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ကြော်ငြာဟောင်း မှဆင်းသက်လာသည်။
ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီ Siegel + Gale ၏အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာ Doug Sellers က CNN Business ကိုပြောကြားရာတွင် logo အသစ်သည်တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူအားပေးသူလူငယ်များအတွက် ပိုမို၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည်ဟုခံစားရသည်။
BMW သည် ဒုတိယဂျာမန်ကားထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး ခြောက်လအတွင်း ပုံစံအသစ်တစ်ခုကိုပြသရန်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ Volkswagen (VLKAF) သည် Frankfurt Auto Showတွင် အမှတ်တံဆိပ်ပြားတစ်ချပ်ကိုပြသခဲ့သည်မှာ ယခုအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ် သဘောထားကိုပြင်ပ ကမ္ဘာတွင်မြင်သာစေရန် ပြုလုပ်ဖို့ အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။

 

Reference Source: CNN Business

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

တိုင္းျပည္အသီးသီးမွ ကို႐ိုနာေရာဂါျဖစ္ေနေပမဲ့လည္း ကို႐ိုနာ ဘီယာရဲ႕ အေရာင္း ပိုင္း ဆိုင္ရာမွာ ယခင္က ထက္ေရာင္းအား တက္ေနပါတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေျပာရရင္ ဟိုးတေလာက သတင္းတစ္ခု တက္ခဲ့ပါတယ္ အရက္ ဘီယာ ေသာက္ျခင္းက ကို႐ိုနာ ေရာဂါပိုးကို မကူးစက္ေစႏိုင္ပါဘူး ဆိုတဲ့ သတင္းေပါ့ ။

 

ေရႊေရာင္လက္မွတ္ :McDonald's သည္ သူ၏မိုႏိုပိုလီကစားသမားမ်ားအတြက္ ဆုအသစ္အေနျဖင့္ VIPကတ္အျဖစ္ ေရႊေရာင္လက္မွတ္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၿပီး ၎လက္မွတ္ သည္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ အပတ္စဥ္တိုင္း အစားအစာမ်ား အလကားရရွိမည့္ အစီအစဥ္ကို ယခုလတြင္ စတင္ခဲ့ျခင္

 

ထိုသတင္းက ယာမကာ လုလင္တို႔ရဲ႕ ႏွလုံးခိုင္ကို လုပ္ခက္ေစကာ အရက္ ဘီယာေတြ ထိုစဥ္ကတည္းက ေရာင္းအားတက္ခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါေရာဂါ မွာ ဘီယာနဲ႔ နာမည္ခ်င္းတူညီမူ႔ေၾကာင္း Corona ဘီယာအေနနဲ႔ Brand Awareness မ်ားစြာ ရရွိလာပါတယ္။

ထို႔အျပင္ လူငယ္တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ၎တို႔ရဲ႕ Social Media မ်ား ေပၚတြင္ meme လုပ္တင္မႈ႕ကလည္း Corona ဘီယာကို Promote လုပ္ေပးသလိုပါပဲ။

ယခု လတ္တေလာမွာေတာ့ Corona ဘီယာ ဘက္မွ Marketing အရာရွိ က Corona ေရာဂါနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘီယာက ခ်ိတ္ဆက္မူ႔ေတာ့မရွိပါဘူး ဒါေပမဲ့ Corona virus နဲ႔ Corona Beer ေၾကာ္ျငာ Campaign တစ္ခု စတင္ဖို႔ စိတ္ရွိေနပါတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မက္ဆီကန္ ဘီယာ ျဖစ္တဲ့ Corona ဘီယာဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၃၀ ကတည္းက ၎တို႔ လုပ္ငန္းစုရဲ႕ ေၾကာ္ျငာေရးရာ ေတြကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တယ္သိရၿပီး နာမည္တည္ေဆာက္ထားႏိုင္တဲ့ Brand တစ္ခုပါ။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

Corona Virus ဟာ Corona ဘီယာအား မချေပ နိုင်ခဲ့

တိုင်းပြည်အသီးသီးမှ ကိုရိုနာရောဂါဖြစ်နေပေမဲ့လည်း ကိုရိုနာ ဘီယာရဲ့ အရောင်း ပိုင်း ဆိုင်ရာမှာ ယခင်က ထက်ရောင်းအား တက်နေပါတယ်လို့သိရပါတယ်။

ပြောရရင် ဟိုးတလောက သတင်းတစ်ခု တက်ခဲ့ပါတယ် အရက် ဘီယာ သောက်ခြင်းက ကိုရိုနာ ရောဂါပိုးကို မကူးစက်စေနိုင်ပါဘူး ဆိုတဲ့ သတင်းပေါ့ ။

ထိုသတင်းက ယာမကာ လုလင်တို့ရဲ့ နှလုံးခိုင်ကို လုပ်ခက်စေကာ အရက် ဘီယာတွေ ထိုစဉ်ကတည်းက ရောင်းအားတက်ခဲ့ပါတယ်။

 

ပြိုင်ဘက် Daxကိုယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက် Octave ဒီဂျစ်တယ်အသံကို ပြသခဲ့သည့် Wireless နှင့်Bauer Media

 

အဆိုပါရောဂါ မှာ ဘီယာနဲ့ နာမည်ချင်းတူညီမူ့ကြောင်း Corona ဘီယာအနေနဲ့ Brand Awareness များစွာ ရရှိလာပါတယ်။

ထို့အပြင် လူငယ်တစ်ချို့မှာ ၎င်းတို့ရဲ့ Social Media များ ပေါ်တွင် meme လုပ်တင်မှု့ကလည်း Corona ဘီယာကို Promote လုပ်ပေးသလိုပါပဲ။

ယခု လတ်တလောမှာတော့ Corona ဘီယာ ဘက်မှ Marketing အရာရှိ က Corona ရောဂါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဘီယာက ချိတ်ဆက်မူ့တော့မရှိပါဘူး ဒါပေမဲ့ Corona virus နဲ့ Corona Beer ကြော်ငြာ Campaign တစ်ခု စတင်ဖို့ စိတ်ရှိနေပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။

မက်ဆီကန် ဘီယာ ဖြစ်တဲ့ Corona ဘီယာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၃၀ ကတည်းက ၎င်းတို့ လုပ်ငန်းစုရဲ့ ကြော်ငြာရေးရာ တွေကို ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်သိရပြီး နာမည်တည်ဆောက်ထားနိုင်တဲ့ Brand တစ်ခုပါ။

 

Reference Source: Internet

Myanmar Advertising Directory

 
 
 

 

Published in Global

>McDonald's ၏VIPကတ္သည္ ဒီႏွစ္ရဲ႕ မိုႏိုပိုလီအႏိုင္ရသူမ်ား အတြက္သာျဖစ္သည္။
>ယခုလတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအတြက္ ကတ္မ်ားစြာရွိသည္။
>McDonald's ၏မိုႏိုပိုလီဂိမ္းသည္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ မတ္လ၂၅ရက္ေန႔မွ ေမလ၅ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ႏွစ္လွ်င္အပတ္တိုင္းအခမဲ့မုန့္တစ္ပြဲေပးမည္ဟုကတိေပးေသာMcDonald's၏ VIP ေ႐ႊကတ္သည္ ္မိုႏိုပိုလီပ႐ိုမိုးရွင္းကာလတစ္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ဒီႏွစ္ကုန္လွ်င္ သိမ္းဆည္းမွာျဖစ္ပါတယ္။

မတ္လ ၂၅ ရက္တြင္စတင္မည့္ဒီႏွစ္ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ပါ၀င္သူမ်ားအတြက္ကဒ္ ၁၀၀၀ ဝယ္ယူမည္ဟုfast food giantကုမၸဏီႀကီးမွကတိေပးခဲ့သည္။

 

ၿပိဳင္ဘက္ Daxကိုယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ Octave ဒီဂ်စ္တယ္အသံကို ျပသခဲ့သည့္ Wireless ႏွင့္Bauer Media

 

တနလၤာေန႔တြင္McDonald's၏တြစ္တာတြင္ေ႐ႊႏွင့္ခရမ္းေရာင္ေနာက္ခံရွိမိုႏိုပိုလီထဲမွေယာက္်ား၏ႏႈတ္ခမ္းမ်ားပုံသဏၭာန္ႏွင့္အတူ ထူးျခားေသာအရာတစ္ခုလာမည္ဟ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

 

Underneath the caption was a picture of a horizontal rectangular gold card on a purple background. It featured a purple moustache, and underneath read: '25th March'

 

အဆိုပါလွ်ိဳ႕ဝွက္စာတန္း:ကေတာ့ 'ဘာအေၾကာင္းအရာေတြလာမယ္ဆိုတာ သင္သိပါသလား။ၿပီးေတာ့ ဒီႏွစ္ကပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အရာေတြျဖစ္ေပၚလာေတာ့မွာပါ။ဤေနရာကိုၾကည့္ပါ #McDonaldsVIP 'ျဖစ္ပါတယ္။

 

McDonald's announced the return of its Monopoly promotion with this cryptic social media post on Monday

 

McDonald's မွႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ Monopoly ဂိမ္းသည္ စားသုံးသူမ်ားအေနျဖင့္ အခမဲ့ ဟမ္ဘာဂါမွသည္£ 100,000 အထိေငြသားမ်ားရႏိုင္သည့္ဆုမ်ားကို ယခုလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ၁၅ႀကိမ္အထိျပန္လည္ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

၄၁ရက္က်င္းပမည့္ ၎အစီအစဥ္သည္ ေမလ ၅ ရက္အထိအသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ VIP ေ႐ႊကဒ္သည္ ကမ္းလွမ္းေသာဆုမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္သည္။

McDonald ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက“ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေတာင္းဆိုမႈမ်ားအၿပီး McDonald's သည္ VIP Gold Card ကိုစတင္သုံးစြဲလိုက္သည္။တျခားBRIT Award မလိုအပ္ပါ။McDonald's Gold Cardကသင္ကိုယ္တိုင္သင့္လက္ႏွင့္ရႏိုင္သည့္တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းျဖစ္ၿပီးကစားဖို႔တိုက္တြန္းပါသည္။ Stormzy (သို႔) Ed Sheeran တို႔လိုျဖစ္ခ်င္ရင္ Monopoly ကစားရလိမ့္မယ္။ 'ေျပာသြားပါသည္။

ဤမွတ္ခ်က္သည္ Stormzy အား Greggs အနက္ေရာင္ကဒ္ျပားေပးအပ္ျခင္းကိုရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္သည္၊ ဆိုလိုသည္မွာသူသည္ယခုႏွစ္ BRIT Awardsတြင္အႏိုင္ရရွိၿပီး သူသည္ကိတ္မုန႔္ဆိုင္မွ ပစၥည္းမ်ားကို သူအလိုရွိတိုင္းမွာယူႏိုင္လို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္္။

McDonald's စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ၂၄နာရီ တစ္ပတ္လံုးတြင္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ေ႐ႊကဒ္မ်ားကို McDonald's ကပထမဆုံးအေနျဖင့္ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ ပထမဆုံးအႀကိမ္မဟုတ္ပါ။

 

An example of what the new McDonald's gold cards could look like (pictured). Holders will be allowed a free meal every week for an entire year

 

Bill Gates ႏွင့္မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေဟာင္း Mitt Romney ၏ဖခင္သည္ ကမာၻေပၚရွိ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ကန႔္သတ္ခ်က္မရွိ McDonald's အားလြတ္လပ္ခြင့္ေပးထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဂိမ္းတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာပစၥည္းမ်ားကိုစုေဆာင္းမိလွ်င္ ဆုတစ္ခုရႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ့အသုံးမ်ားေသာစတစ္ကာမ်ားသည္ ခ်က္ခ်င္းအႏိုင္ရရွိသည္။၎အႏိုင္မွ အစားအစာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။

 

The fast-food giant revealed 'something special' is coming on March 25, and a spokesman told Femail it was the McDonald's Monopoly promotion (pictured)

 

မက္ေဒၚနယ္၏ပရိသတ္မ်ားသည္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ က်င္းပမည့္ ဂိမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူတို႔၏စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ တြစ္တာတြင္ ေရသားခဲ့ၾကသည္။

တစ္ေယာက္ကသူသည္ဘဏ္ေငြလက္က်န္အတြက္စိတ္လႈပ္ရွားေနေၾကာင္း၀န္ခံခဲ့သည္။

အျခားတစ္ ဦး က“ ဒီMcDonald'sရဲ႕ ဂိမ္းအစီအစဥ္ကေန ငါဟာ hash brownsနဲ႔ေရခဲမုန႔္ မဟုတ္တဲ့ တျခားအရာတစ္ခုခုကို အႏိုင္ရခဲ့မယ္ဆိုရင္ငါဟာတကယ့္ကို ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆုံးနဲ႕ေကာင္မေလးပါ။ ”

တစ္ေယာက္ကထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ “ ဒါေၾကာင့္McDonald'sရဲ႕ဂိမ္းအစီအစဥ္ ဟာရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ အတြင္းမွာပဲ ျပန္လာၿပီး အခမဲ့ ပန္းသီးပိုင္မုန္႕ကိုရွာဖို႔ Maccies ရွိေက်ာင္းသားေခ်းေငြအားလုံးကိုသုံးဖို႔အခ်ိန္ေရာက္လာၿပီ”

ၿပီးေတာ့တစ္ေယာက္က 'ဒီေန႔မနက္မွာ ငါ့ကိုေပ်ာ္႐ႊင္ေစမယ့္ အရာက ၿပီးေတာ့ မက္ေဒၚနယ္ရဲ႕ဂိမ္းအစီအစဥ္က မတ္လမွာျပန္လာၿပီဆိုတာသိလိုက္ရတာကို ခ်စ္တာပါ'

အျခားတစ္ ဦး က'မက္ေဒၚနယ္၏ ဂိမ္းအစီအစဥ္ကို ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္စတင္မွာျဖစ္ၿပီး၊ မတ္လႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္းဆုံးအခ်က္ျဖစ္တယ္။ '

ဒါဟာ McDonald's ဂိမ္းအစီအစဥ္ ပ႐ိုမိုးရွင္းေၾကာင့္ စားသံုးသူ ပရိသတ္မ်ား၏ ရင္တြင္းစကားမ်ား ႏွင့္ ၎၏ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြေရး နည္းစနစ္ျဖစ္သည္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

ရွှေရောင်လက်မှတ် :McDonald's သည် သူ၏မိုနိုပိုလီကစားသမားများအတွက် ဆုအသစ်အနေဖြင့် VIPကတ်အဖြစ် ရွှေရောင်လက်မှတ်ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး ၎င်းလက်မှတ် သည် နှစ်တစ်နှစ်၏ အပတ်စဉ်တိုင်း အစားအစာများ အလကားရရှိမည့် အစီအစဉ်ကို ယခုလတွင် စတင်ခဲ့ခြင်း

>McDonald's ၏VIPကတ်သည် ဒီနှစ်ရဲ့ မိုနိုပိုလီအနိုင်ရသူများ အတွက်သာဖြစ်သည်။
>ယခုလတွင် ပါဝင်သူများအတွက် ကတ်များစွာရှိသည်။
>McDonald's ၏မိုနိုပိုလီဂိမ်းသည် စားသောက်ဆိုင်များတွင် မတ်လ၂၅ရက်နေ့မှ မေလ၅ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။

တစ်နှစ်လျှင်အပတ်တိုင်းအခမဲ့မုန့်တစ်ပွဲပေးမည်ဟုကတိပေးသောMcDonald's၏ VIP ရွှေကတ်သည် ်မိုနိုပိုလီပရိုမိုးရှင်းကာလတစ်နှစ်ဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်ကုန်လျှင် သိမ်းဆည်းမှာဖြစ်ပါတယ်။

မတ်လ ၂၅ ရက်တွင်စတင်မည့်ဒီနှစ်ပရိုမိုးရှင်းတွင်ပါဝင်သူများအတွက်ကဒ် ၁၀၀၀ ဝယ်ယူမည်ဟုfast food giantကုမ္ပဏီကြီးမှကတိပေးခဲ့သည်။

တနင်္လာနေ့တွင်McDonald's၏တွစ်တာတွင်ရွှေနှင့်ခရမ်းရောင်နောက်ခံရှိမိုနိုပိုလီထဲမှယောက်ျား၏နှုတ်ခမ်းများပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အတူ ထူးခြားသောအရာတစ်ခုလာမည်ဟ ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်

 

Underneath the caption was a picture of a horizontal rectangular gold card on a purple background. It featured a purple moustache, and underneath read: '25th March'

 

အဆိုပါလျှို့ဝှက်စာတန်း:ကတော့ 'ဘာအကြောင်းအရာတွေလာမယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား။ပြီးတော့ ဒီနှစ်ကပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပေါ်လာတော့မှာပါ။ဤနေရာကိုကြည့်ပါ #McDonaldsVIP 'ဖြစ်ပါတယ်။

 

McDonald's announced the return of its Monopoly promotion with this cryptic social media post on Monday

 

McDonald's မှနှစ်စဉ်ကျင်းပသည့် Monopoly ဂိမ်းသည် စားသုံးသူများအနေဖြင့် အခမဲ့ ဟမ်ဘာဂါမှသည်£ 100,000 အထိငွေသားများရနိုင်သည့်ဆုများကို ယခုလနှောင်းပိုင်းတွင် ၁၅ကြိမ်အထိပြန်လည်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။

၄၁ရက်ကျင်းပမည့် ၎င်းအစီအစဉ်သည် မေလ ၅ ရက်အထိအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် VIP ရွှေကဒ်သည် ကမ်းလှမ်းသောဆုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။

McDonald ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက“ နှစ်ပေါင်းများစွာတောင်းဆိုမှုများအပြီး McDonald's သည် VIP Gold Card ကိုစတင်သုံးစွဲလိုက်သည်။တခြားBRIT Award မလိုအပ်ပါ။McDonald's Gold Cardကသင်ကိုယ်တိုင်သင့်လက်နှင့်ရနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပြီးကစားဖို့တိုက်တွန်းပါသည်။ Stormzy (သို့) Ed Sheeran တို့လိုဖြစ်ချင်ရင် Monopoly ကစားရလိမ့်မယ်။ 'ပြောသွားပါသည်။

ဤမှတ်ချက်သည် Stormzy အား Greggs အနက်ရောင်ကဒ်ပြားပေးအပ်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသူသည်ယခုနှစ် BRIT Awardsတွင်အနိုင်ရရှိပြီး သူသည်ကိတ်မုန့်ဆိုင်မှ ပစ္စည်းများကို သူအလိုရှိတိုင်းမှာယူနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။

McDonald's စားသောက်ဆိုင်များတွင် ၂၄နာရီ တစ်ပတ်လုံးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့်ရွှေကဒ်များကို McDonald's ကပထမဆုံးအနေဖြင့်ထုတ်ပြန်ခြင်းသည် ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါ။

 

An example of what the new McDonald's gold cards could look like (pictured). Holders will be allowed a free meal every week for an entire year

 

Bill Gates နှင့်မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း Mitt Romney ၏ဖခင်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ကန့်သတ်ချက်မရှိ McDonald's အားလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ဂိမ်းတွင် အချို့သောပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းမိလျှင် ဆုတစ်ခုရနိုင်ပြီး အချို့အသုံးများသောစတစ်ကာများသည် ချက်ချင်းအနိုင်ရရှိသည်။၎င်းအနိုင်မှ အစားအစာများဖြစ်လာနိုင်သည်။

 

The fast-food giant revealed 'something special' is coming on March 25, and a spokesman told Femail it was the McDonald's Monopoly promotion (pictured)

 

မက်ဒေါ်နယ်၏ပရိသတ်များသည် စားသောက်ဆိုင်များတွင် ကျင်းပမည့် ဂိမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကို ဖော်ပြရန် တွစ်တာတွင် ရေသားခဲ့ကြသည်။

တစ်ယောက်ကသူသည်ဘဏ်ငွေလက်ကျန်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။

 

Ads We Like:AT&T TV ၏အသံစနစ်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည့် LeBron James နှင့်အခြားကျော်ကြားသော နှုတ်ခမ်း(အသံ)ပိုင်ရှင်များ

 

အခြားတစ် ဦး က“ ဒီMcDonald'sရဲ့ ဂိမ်းအစီအစဉ်ကနေ ငါဟာ hash brownsနဲ့ရေခဲမုန့် မဟုတ်တဲ့ တခြားအရာတစ်ခုခုကို အနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါဟာတကယ့်ကို ပျော်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ကောင်မလေးပါ။ ”

တစ်ယောက်ကထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်မှာ “ ဒါကြောင့်McDonald'sရဲ့ဂိမ်းအစီအစဉ် ဟာရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ် အတွင်းမှာပဲ ပြန်လာပြီး အခမဲ့ ပန်းသီးပိုင်မုန့်ကိုရှာဖို့ Maccies ရှိကျောင်းသားချေးငွေအားလုံးကိုသုံးဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ”

ပြီးတော့တစ်ယောက်က 'ဒီနေ့မနက်မှာ ငါ့ကိုပျော်ရွှင်စေမယ့် အရာက ပြီးတော့ မက်ဒေါ်နယ်ရဲ့ဂိမ်းအစီအစဉ်က မတ်လမှာပြန်လာပြီဆိုတာသိလိုက်ရတာကို ချစ်တာပါ'

အခြားတစ် ဦး က'မက်ဒေါ်နယ်၏ ဂိမ်းအစီအစဉ်ကို ယခုလ ၂၅ ရက်နေ့တွင်စတင်မှာဖြစ်ပြီး၊ မတ်လနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအချက်ဖြစ်တယ်။ '

ဒါဟာ McDonald's ဂိမ်းအစီအစဉ် ပရိုမိုးရှင်းကြောင့် စားသုံးသူ ပရိသတ်များ၏ ရင်တွင်းစကားများ နှင့် ၎င်း၏ ဈေးကွက် ရှာဖွေရေး နည်းစနစ်ဖြစ်သည်။

 

Reference Source: Internet

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ Brexittrade မူဝါဒအသစ္အရျပည္တြင္း၌ရွိသည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုကမာၻ႔အဆင့္သို႔ ဦး တည္ေစမည့္ဒီဇိုင္းသစ္တစ္ခုမွအက်ိဳးျမတ္မ်ားရယူရန္အတြက္ေရးဆြဲခဲ့သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္ေရးဌာန(Department for International Trade)မွေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ဤကုန္စည္ျပပြဲကိုေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင့္ေစ်းကြက္ရွာေဖြကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ယူေကေၾကာ္ျငာတင္ပို႔မႈအုပ္စု(UK Advertising Export Group)ေအာက္တြင္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာတိုးတက္မႈအတြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုအျမတ္ထုတ္ရန္စည္းရံုး ႀကိဳးစားၾကသည္။

UKAEG (UK Advertising Export Group)၏ပထမ ဦး ဆုံးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္မဟာမဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္းအထူးသျဖင့္တစ္လၾကာျပည္ပတင္ပို႔မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ မတ္လမွတဆင့္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာပရိသတ္မ်ားသို႔ၿဗိတိန္မွေၾကာ္ျငာမ်ားကိုျပသရန္ႏွင့္ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးကိုညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္သာျဖစ္သည္။

လုုပ္ေဆာင္ခ်က္၏အဓိကေခါင္းစဥ္အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္႔ၿဗိတိန္မွေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးလႈပ္ရွားမႈတို႔ကိုကမာၻသို့ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ေနာက္ဆုံးေပၚယူေကေၾကာ္ျငာတင္ပို႔မႈအစီရင္ခံစာထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ႏိုင္ငံရပ္ျခားစြမ္းရည္ကိုထိန္းသိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ေၾကာ္ျငာအသင္း Advertising Association(AA) ဦး ေဆာင္သည့္ပါလီမန္ဧည့္ခံပြဲျဖစ္သည္။

ေၾကာ္ျငာျခင္းဆိုင္ရာေလ့က်င့္ေရးဌာန Institute of Practitioners in Advertising (IPA) မွေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးမဟာဗ်ဴဟာ၏ဒါ႐ိုက္တာ Janet Hull သည္အဖြဲ႕သစ္၏ဥကၠဌအျဖစ္တာဝန္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး၊သူမေျပာၾကားသည္မွာ"UK Advertising Export Group သည္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ထူးျခားေသာက႑၏စီးပြားေရးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏က႑တြင္ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးမွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုအရွိန္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ၀င္ေငြ ၅၀% တိုးတက္ရန္ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အသင္း ၀င္မ်ားကိုေထာက္ပံ့ၿပီး အသင္း၀င္မ်ားမွအစိုးရ၏သေဘာတူညီခ်က္တြင္ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာဖန္တီးမႈဆိုင္ရာစက္မႈလုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီေထာက္ပံ့ေပးရန္၊ကမာၻလုံးဆိုင္ရာေၾကာ္ျငာဗဟိုအျဖစ္ၿဗိတိန္၏အေနအထားကိုကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။

 

ORMႏွင့္Valley Bank တို႔သည္ ဒီဂ်စ္တယ္ထုတ္ကုန္ အသစ္မ်ားကို ဘယ္လိုထီထြင္းဆန္းသစ္ၾကသလဲ?

 

(Institute of Practitioners in Advertising)IPA ႏွင့္ (Advertising Association)AA တို႔၏အစျပဳလုပ္ေဆာင္မႈကိုေထာက္ခံရန္အျခားအဖြဲ႕မ်ားတြင္ေၾကာ္ျငာသည့္အသင္း၊ ေၾကာ္ျငာထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း၊ ေဒတာႏွင့္ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးအသင္း၊ London & Partners ႏွင့္ Creative Industries ေကာင္စီတို႔ပါဝင္သည္။

အဆိုပါညႇိႏႈိင္းေရးသည္ဥေရာပသမဂၢကမွၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈကို စိုးရိမ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဤေဆာင္းပါးသည္ ကမ႓ာ၊ Brexitႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးမ်ားကိုရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

ပမာဏခြေလှမ်းအနေဖြင့် Brexit-proofကြော်ငြာလုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ကိုင်လာသည့် UKအစိုးရ

ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ကြော်ငြာလုပ်ငန်းများသည် Brexittrade မူဝါဒအသစ်အရပြည်တွင်း၌ရှိသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကမ္ဘာ့အဆင့်သို့ ဦး တည်စေမည့်ဒီဇိုင်းသစ်တစ်ခုမှအကျိုးမြတ်များရယူရန်အတွက်ရေးဆွဲခဲ့သည်။

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးဌာန(Department for International Trade)မှငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဖြင့်ဤကုန်စည်ပြပွဲကိုကြော်ငြာခြင်းနှင့်ဈေးကွက်ရှာဖွေကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့များသည်ယူကေကြော်ငြာတင်ပို့မှုအုပ်စု(UK Advertising Export Group)အောက်တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုးတက်မှုအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုအမြတ်ထုတ်ရန်စည်းရုံး ကြိုးစားကြသည်။

UKAEG (UK Advertising Export Group)၏ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်များသည်မဟာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလှုပ်ရှားမှုများအတွင်းအထူးသဖြင့်တစ်လကြာပြည်ပတင်ပို့မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များ၊ မတ်လမှတဆင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပရိသတ်များသို့ဗြိတိန်မှကြော်ငြာများကိုပြသရန်နှင့်ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန်သာဖြစ်သည်။

လုပ်ဆောင်ချက်၏အဓိကခေါင်းစဉ်အဖြစ်အပျက်များသည့်ဗြိတိန်မှအောင်မြင်မှုများ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုတို့ကိုကမ္ဘာသို့ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း၊ နောက်ဆုံးပေါ်ယူကေကြော်ငြာတင်ပို့မှုအစီရင်ခံစာထုတ်ဝေခြင်းနှင့်နိုင်ငံရပ်ခြားစွမ်းရည်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်ကြော်ငြာအသင်း Advertising Association(AA) ဦး ဆောင်သည့်ပါလီမန်ဧည့်ခံပွဲဖြစ်သည်။

ကြော်ငြာခြင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးဌာန Institute of Practitioners in Advertising (IPA) မှဈေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ၏ဒါရိုက်တာ Janet Hull သည်အဖွဲ့သစ်၏ဥက္ကဌအဖြစ်တာဝန်ယူမည်ဖြစ်ပြီး၊သူမပြောကြားသည်မှာ"UK Advertising Export Group သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ထူးခြားသောကဏ္ဍ၏စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကဏ္ဍတွင်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအရှိန်မြှင့်တင်ပေးရန်ဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ဝင်ငွေ ၅၀% တိုးတက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း ဝင်များကိုထောက်ပံ့ပြီး အသင်းဝင်များမှအစိုးရ၏သဘောတူညီချက်တွင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဖန်တီးမှုဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီထောက်ပံ့ပေးရန်၊ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြော်ငြာဗဟိုအဖြစ်ဗြိတိန်၏အနေအထားကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူအကြည့်အများဆုံး ရုပ်သံ ၅ခု

 

(Institute of Practitioners in Advertising)IPA နှင့် (Advertising Association)AA တို့၏အစပြုလုပ်ဆောင်မှုကိုထောက်ခံရန်အခြားအဖွဲ့များတွင်ကြော်ငြာသည့်အသင်း၊ ကြော်ငြာထုတ်လုပ်သူများအသင်း၊ ဒေတာနှင့်ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးအသင်း၊ London & Partners နှင့် Creative Industries ကောင်စီတို့ပါဝင်သည်။

အဆိုပါညှိနှိုင်းရေးသည်ဥရောပသမဂ္ဂကမှဗြိတိန်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကို စိုးရိမ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

ဤဆောင်းပါးသည် ကမ္ဘာ၊ Brexitနှင့် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးများကိုရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။

 

Reference Source: The Drum

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

Sale ဆိုတာကေတာ့ လြယ္ကူစြာေျပာရရင္ တိုက္ရိုက္ ေရာင္းခ် နည္းတစ္မ်ိဳးပဲ ၊ Marketing ဆိုတာက ေတာ့ သြယ္ဝိုက္ေရာင္းခ် ( ေစ်းကြက္ ျမွင့္တင္ျခင္း ) ကို ဆိုလိုပါတယ္။

Published in Rules & Regulations

၂၀၂၀ နွစ္မစခင္ကည္းက PepsiCo လုပ္ငန္းစု အေနနဲ႕ သူမတူတဲ့ Marketing မ်ား ျပဳ လုပ္ဖို႕ အတြက္ ေငြေၾကး မ်ားစြာ အသံုးျပဳမယ္လို႕ ေျပာၾကားထားခဲ့ျပီးသားပါ။

Published in Marketing
Monday, 24 February 2020 12:05

စီးကရက္ သမ

ဥေရာပ နဲ႕ အေမရိက စတဲ့ နိုင္ငံ ေတြမွာ ေဆးလိပ္ကို လည္ပင္းသိုင္းၾကိဳးပါတဲ့ ဗန္းေလးေတြ နဲ႕ ထည့္ျပီး အစမ္းေၾကာ္ျငာ လိုက္တိုက္ကာေရာင္းတဲ့ ေဆးလိပ္ သမ ေလးေတြ ကို ဘိလပ္ အေခၚအေဝၚ Cigarette Girl လို႕ ေခၚဆုိပါတယ္
အခ်ဳိ႕ ဥေရာပ နိုင္ငံေတြမွာဆို အဆိုပါ လည္ပင္းဆြဲ ဗန္းတြင္ သၾကားလံုးမ်ား , အစာေျပ မုန္႔မ်ား နဲ႕ ပီေက မ်ားပါဝင္ပါတယ္။

Published in Marketing
Page 9 of 32