-->

ကမၻာ့ နာမည္ၾကီး စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းစုၾကီး ျဖစ္တဲ့ Unilever ဟာ ဆိုရင္ေတာ့ ကေလးသူငယ္မ်ား အား အဝ လြန္ေစမဲ့ ေရခဲမုန္႕ေၾကာ္ျငာ မ်ားကို ကတိသဝတ္ျပဳ ထိန္းခ်ဳပ္မယ္သိရပါတယ္။

Published in Global