-->

ကိုကာကိုလာမွ ၎တို႔ လုပ္ငန္းခြင္ရဲ႕ လစ္လပ္ေနေသာ ေနရာမ်ားကို ျပန္လည္အားျဖည့္ရန္ ဆႏၵရွိေနဟန္နဲ႔ တူပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထိုလစ္လပ္ေနေသာ CMO ( Chief Marketing Officer ) ရာထူးကို Manuel “Manolo” Arroyo အား ခန္႔အပ္လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Published in Global