-->

Forehead Advertising ဆိုတာကေတာ့ အခ ေၾကးေငြ ေပးျပီး လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕  နဖူး ကို ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ သဖြယ္ မိမိ Brand Logo(သို႕)Website နာမည္ကို တက္တူးထိုးကာ ေၾကာ္ျငာထားျခင္းပါ။   

Published in Global