-->

လူငယ္ၾကိဳက္ သေရစာမုန္႔ေၾကာ္ျငာျဖစ္ေသာ Galaxy ေခ်ာကလက္ ေၾကာ္ျငာမွာ Audrey Hepburn ကို ျပန္လည္အသက္သြင္းကာ သရုပ္ေဆာင္ခိုင္းထားပါတယ္။

Published in Global