-->

ၾသစေတးလ်တြင္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးေရး ကုမၸဏီ Hays သည္ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာႏွစ္ႀကိမ္ ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ၾသစေၾတးလ်တြင္ ထိပ္တန္းေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး ျမွင့္တင္ေရးကြၽမ္းက်င္သူ Marketer မ်ား နည္းပါးေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

Published in Global