-->

ွSale နဲ႔ Marketing သမားေတြ အဓိက လိုအပ္တဲ့  အေရးႀကီးတဲ့ skills ေတြထဲမွာ Communicating Skill ဆိုတာ အေျခခံအလိုအပ္ဆံုး skill ျဖစ္ပါတယ္။

Published in How To

LinkedIn ကုိ လုပ္ငန္းရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ဖုိ႔အတြက္ ၾကားခံနယ္တစ္ခုအျဖစ္အသံုးျပဳၾကပါတယ္။

Published in Digital Marketing