-->

အိမ္သုတ္ေဆး Brand Valspar က တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္ေသာ ေၾကာ္ျငာ ေအဂ်င္စီ တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ FCN Inferno နဲ႕ ပူးေပါင္းကာ ေဆာင္းရာသီ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ ယာဥ္တန္းျဖင့္ ျမိဳ႕တြင္းလွည့္လည္ကာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အံ့ၾသသြားေအာင္ လုပ္ခဲ့သည္။ 

Published in Global