-->

နည္းပညာ တိုးတက္လာတာနွင့္ အမွ် ထိုကဲ့သို႕ လူသားေနရာမ်ားတြင္စက္မ်ားအစားထိုး လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ငန္းပိုင္းေဆာင္တာ အသီးသီးတြင္ေနရာ ယူထားတာ ေတြ႕ရမွာပါ။

Published in Global