-->

အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္တဲ့ Hydroquinone ကို ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားက တားျမစ္ထားတဲ့ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

Published in Global