-->

လူမႈကြန္ရက္ေတြရဲ႕ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္က လူသားေတြကိုခ်ိတ္ဆက္ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Published in Global