-->

အမ်ိဳးသားစားနပ္ရိကၡာကူညီေရးအဖြဲ႕ KiwiHarvest က ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမွာ အစားအစာေတြကို ေျမယာမွ ထုတ္ယူျခင္းမွ ကင္းေဝးရန္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားတဲ့ စားနပ္ရိကၡာဆိုင္းဘုတ္မ်ား ဖန္တီးခဲ့ၾကပါတယ္။

Published in Global